Kasvupolkujen toiminta on vahvassa kasvussa myös Etelä-Suomessa!

Nyt etsimme ammat­ti­tai­toista PÄÄVALMENTAJAA Uudel­le­maalle! Tule teke­mään ja kehit­tä­mään kans­samme tulevaisuuden menes­tys­ta­ri­noita!

Tehtä­vä­näsi on valmentaa pk-yrityksiä kannat­ta­vaan kasvuun. Työs­ken­telet mm. yritysten johto­ryh­missä ja halli­tuk­sissa spar­raten heitä koko­nais­val­tai­sesti.

Odotamme

  • koke­musta yritysten johtamisesta/johtoryhmätyöskentelystä
  • kykyä itse­näi­seen työs­ken­te­lyyn
  • orga­ni­sointi- ja päätök­sen­te­ko­kykyä.
  • mielel­lään yliopis­to­tut­kinto kaupal­li­selta tai tekni­seltä alalta (esim. DI tai KTM)
  • hyviä neuvot­telu-, vies­tintä — ja yhteis­työ­tai­toja
  • innos­tavaa kehit­tä­mi­so­tetta
  • sujuvaa suomen kielen taitoa

Tarjoamme

  • Inno­va­tii­visen ja toimialaa uudis­tavan työyh­teisön
  • Innos­tavan tehtä­vä­kuvan sekä lois­tavan urake­hi­tys­mah­dol­li­suuden
  • Kilpai­lu­ky­kyisen palk­kauksen

Jos koet olevasi etsi­mämme henkilö, niin lähe­täthän hake­muk­sesi CV:n ja palk­ka­toi­veen kera pe 19.4.2019 mennessä. Täytämme paikan heti, kun sopiva henkilö löytyy. Lisä­tie­toja työteh­tä­västä antaa arki­päi­visin Jari Järns­tedt, puh. +358 44 7105340, jari.​jarnstedt@​kasvupolut.​fi