Tule myyntiedustajaksi Kymppi-Katolle – lue lisää! - Kasvupolut

TULE MYYNTIEDUSTAJAKSI KYMPPI-KATOLLE

Haemme aktii­visia ja tulos­ha­kuisia myyjiä TURKUUN, PORIIN, JYVÄSKYLÄÄN, JÄMSÄÄN, ESPOOSEEN, VANTAALLE sekä LAPPEENRANTAAN

Kymppi-Katto Oy on vuonna 1999 perus­tettu perheyhtiö, joka on erikois­tunut kiin­teis­töjen katto- ja julki­si­vu­re­mont­teihin. Yhden miehen ammat­ti­tai­dosta alkunsa saanut naan­ta­li­lais­yritys on kehit­tynyt vuosien mittaan merkit­tä­väksi toimi­jaksi alalla.

Noin 100 omaa, ammat­ti­tai­toista osaa­jaamme palve­levat paikal­lis­ver­kos­tona koko Länsi- ja Etelä-Suomen alueella. Arvos­tamme luot­ta­muk­sel­lisia asia­kas­suh­teita ja koti­maista laatu­työtä. Kymppi-Katto Oy on korkeimman AAA-luot­to­luo­ki­tuksen omaavan vaka­va­rainen yhtiö, joka valit­tiin 2016 Kaup­pa­lehden menes­tyjä- ja kasvu­yri­tyk­seksi.

Odotamme sinulta:
• Olet myynnin ammat­ti­lainen, haluat kehittyä huip­pu­myy­jäksi.
• Haluat työs­ken­nellä ihmisten parissa sekä tehdä toimialan parhailla tuot­teilla hyvää tulosta. Tuot­teemme ovat asuin­kiin­teis­töjen katto­re­montit sekä sisa­ry­ri­tyk­semme kautta myös ikkuna / ovire­montit.
• Olet tavoit­teel­linen tiimi­pe­laaja, joka ymmärtää syste­maat­tisen työs­ken­telyn hyödyt ja arvon päivit­täi­sessä teke­mi­sessä.
• Vastaat omalla alueel­lasi uusasia­kas­han­kin­nasta ja tuotat arvo­poh­jaista myyn­ti­työtä, joka pohjautuu pitkä­ai­kai­siin ja tyyty­väi­siin asiak­kai­siin.

Tarjoamme sinulle vahvan orga­ni­saa­tion tuen sekä tarvit­tavan myynti- ja tuote­kou­lu­tuksen. Tarjoamme toimia­lalla arvos­tetut tuot­teet ja palvelut. Tarjoamme myös menes­tys­täsi hyvin tukevan palk­ka­mallin.

HAKEMINEN:
Lähetä sähkö­pos­tilla vapaa­muo­toinen hakemus sekä CV, 19.2.2018 mennessä osoit­tee­seen: markku.​koistinen@​kymppi-​katto.​fi

Kirjoita sähkö­postin aihe­kent­tään: Kymppi-Katto Rekry / oma nimesi.
Perus­tele hake­muk­sessa meille, miksi olisit oikea henkilö tähän tehtä­vään?

Lisä­tiedot ja alue­koh­taiset yhteys­hen­kilöt:
Turku: Yhteydet Niklas Linna p. 0400 214288 ja Markku Kois­tinen p. 0400 670397
Pori: Yhteydet Niklas Linna p. 0400 214288 ja Markku Kois­tinen p. 0400 670397
Jyväs­kylä: Yhteydet Vesa Vainio p. 0400 240845 ja Markku Kois­tinen p. 0400 670397
Jämsä,Espoo: Yhteydet Jari Kutvonen p. 0400 293392 ja Markku Kois­tinen p. 0400 670397
Vantaa: Yhteydet Jari Kutvonen p 0400 293392 ja Markku Kois­tinen p. 0400 670397
Lappeen­ranta: Yhteydet Jari Kutvonen p. 0400 293392 ja Markku Kois­tinen p. 0400 670397

Lisä­tie­toja yrityk­sestä löydät verk­ko­si­vuil­tamme: http://www.kymppi-katto.fi

Lisää työpaik­koja:

HAKA CENTER HAKEE VARAOSAMYYJÄÄ

Haka Center hakee varao­sa­myyjää — haku 3.5.2020 mennessä Haka Center Oy on työko­neiden asian­tun­tija, jonka palvelut kattavat maa- ja metsä­ta­louden sekä kiin­teistö- ja tien­hoidon koneiden myynnin ja varus­telun. Haemme nyt heidän toimin­tojen laajen­tuessa Kempe­leen…

lue lisää

KOTOPRO OY hakee liike­toi­min­ta­joh­tajaa

KOTOPRO OY HAKEE NYT LIIKETOIMINTAJOHTAJAA KOTOPRO OY —  tarjoaa työn doku­men­toin­ti­rat­kai­suja yli toimia­la­ra­jojen. Koto­pron työn doku­men­toin­ti­pal­velut tuovat läpi­nä­ky­vyyttä, yhtei­söl­li­syyttä ja ajan­säästöä yli toimia­la­ra­jojen. Käyt­täjät voivat vapaasti luoda ja…

lue lisää

ILMANVAIHTOSANEERAUS OY hakee myyn­ti­pääl­li­köitä

SUOMEN ILMANVAIHTOSANEERAUS HAKEE ALUEMYYNTIPÄÄLLIKÖITÄ NELJÄLLE ALUEELLE Lue lisää: www.ilmanvaihtosaneeraus.fi/meille-toihin/ ✅ Tiesitkö, että Suomessa yli 600 000 koti­ta­loutta kärsii erilai­sista sisä ilmaon­gel­mista. Useissa tapauk­sissa ongelmat voidaan poistaa tai…

lue lisää

FINNHARVEST OY HAKEE TALOUSJOHTAJAA Kuopioon

FINNHARVEST OY hakee TALOUSJOHTAJAA Kuopioon Yhdessä teke­misen tahdolla ja suurella sydä­mellä operoiva kahdeksan Piirosen veljeksen Finn­Har­vest Oy on kasvanut yhdeksi Suomen merkit­tä­vim­mistä metsä­ko­ney­ri­tyk­sistä. Yrityksen juuret ovat syvällä Savossa, Heinä­ve­dellä…

lue lisää

Rakka Asunnot Oy hakee TALOUSPÄÄLLIKKÖÄ

RAKKA ASUNNOT OY HAKEE TALOUSPÄÄLLIKKÖÄ Rakka Asunnot Oy on keskit­tynyt laaduk­kaiden rivi­talo- ja pari­ta­lo­ko­tien raken­ta­mi­seen pääkau­pun­ki­seu­dulle. Rakka Asunnot on voimak­kaasti kasvava yritys, jonka liike­vaihto vuonna 2019 on noin 10 miljoonaa. Yrityksen arvot ovat…

lue lisää

VESNOM OY palkkaa lisää myyn­tie­dus­tajia!

VESNOM OY PALKKAA LISÄÄ MYYNTIEDUSTAJIA Ouluun, Kajaa­niin, Kokko­laan, Vaasaan ja Seinä­joelle Vesnom Oy on vuonna 2010 perus­tettu omako­ti­ta­lojen lämmitys-, vesi- ja viemä­ri­re­mont­teihin sekä ener­giays­tä­väl­li­siin lämmön­läh­tei­siin keskit­tynyt palve­lu­yritys. Olemme…

lue lisää

Lupaus sinulle

Yhteistyö kanssamme tuo sinulle välittömiä tuloksia. Vuonna 2017 yli 80% valmennettavista yrityksistä paransi kannattavuuttaan sekä nosti liikevaihtoaan. Jopa yli 50% valmennettavista asiakasyrityksistä ylitti valmennusohjelman avulla asetetut kasvun tavoitteet.

Tarjoukset ja tiedustelut

Myynti:
p. 09 6899 9909

Käyntiosoite:
Vihikari 10
Technopolis
90440 KEMPELE

Tietosuojaseloste