TULE MYYNTIPÄÄLLIKÖKSI KOILLISSÄHKÖÖN - haku 25.5.2018 mennessä - Kasvupolut

TULE MYYNTIPÄÄLLIKÖKSI KOILLISSÄHKÖÖN!

Koil­lis­sähkö Oy tarjoaa Pohjois-Suomen alueella luotet­tavaa, nopeaa ja kustan­nus­te­ho­kasta sähkö­alan palvelua. Toteu­tamme sähkö­re­mont­teja kulut­taja-asiak­kaille “avaimet käteen” -peri­aat­teella Pohjois-Suomen alueella. Kehit­tä­mämme palve­lu­kon­septi on ainut­laa­tuinen. Haemme voima­kasta kasvua liike­toi­min­taan.

Haemme KAHTA MYYNTIPÄÄLLIKKÖÄ Oulun alueelle kehit­tä­mään myyn­tior­ga­ni­saa­tion perus­ta­mista. Tehtä­vä­näsi on lähteä raken­ta­maan myyn­tiorganisaatio aktii­vi­seen kulut­taja-asiak­kaille tehtä­vään suora­myyn­tiin. Osaat siis itsekin aktii­visen asia­kas­han­kinnan ja kaupan­käynnin, mutta kykenet opet­ta­maan tämän myös alai­sil­lesi ja olemaan innos­tava jouk­ku­een­joh­taja. Työ edel­lyttää omatoi­mi­suutta ja vankkaa koke­musta palve­luiden suora­myyn­nistä kulut­taja-asiak­kaille.

VAPAUTTA JA VASTUUTA. Tehtävä antaa lois­tavan mahdol­li­suuden henki­lölle, joka haluat olla raken­ta­massa uuden­laista aktii­vi­seen myyn­tiin perus­tuvaa palve­lu­kon­septia. Sinulla on aito mahdol­li­suus vaikuttaa yrityksen toimin­taan. Työ on kokoai­kainen ja vaki­tuinen. Työ edel­lyttää matkus­tus­val­miutta ja oman auton käyttöä.

Työt alkavat sopi­muksen mukaan tai heti sopivan henkilön löydyttyä.

TARTU TILAISUUTEEN ja lähetä vapaa­muo­toinen hake­muk­sesi osoit­tee­seen toimisto@​koillissahko.​fi viimeis­tään 25.5.2018. Kirjoita sähkö­postin aihe­kent­tään teksti: myyn­ti­pääl­likkö rekry

Lisä­tie­toja tehtä­västä ja yrityk­sestä antaa toimi­tus­joh­taja Sami Holmi, puh. 0400214150 (tiis­taisin ja tors­taisin klo 8–11)

Lisä­tietoa yrityk­sestä www.koillissahko.fi

Lupaus sinulle

Yhteistyö kanssamme tuo sinulle välittömiä tuloksia. Vuonna 2017 yli 80% valmennettavista yrityksistä paransi kannattavuuttaan sekä nosti liikevaihtoaan. Jopa yli 50% valmennettavista asiakasyrityksistä ylitti valmennusohjelman avulla asetetut kasvun tavoitteet.

Tarjoukset ja tiedustelut

Myynti:
p. 09 6899 9909

Käyntiosoite:
Vihikari 10
Technopolis
90440 KEMPELE

Tietosuojaseloste