”Saat 300 euroa, jos myyt tällä viikolla enemmän kuin minä! Jos myyt vähemmän, maksat minulle 50 euroa”, haastoi vasti­kään eräs toimi­tus­joh­taja myyjäänsä koko myyn­ti­tiimin kuullen. Myyjän silmiin syttyi into ja palo. Toimi­tus­joh­taja nykäisi oikeasta narusta ja muuta ei tarvittu!

Tätä on yksin­ker­tai­sim­mil­laan myynnin johta­minen: jatkuvaa hereillä oloa ja keinojen löytä­mistä myyjien innos­tuksen yllä­pi­toon. Tässä lajissa, kuten monissa muis­sakin, perus­asioiden hallinta on vält­tä­mä­töntä, mutta kovat tulokset tehdään henki­sellä heit­täy­ty­mi­sellä ja luovilla ratkai­suilla sekä sisäi­sellä into­hi­molla. Yksit­täisen myyjän kanssa pitää olla jatku­vasti ongella; kuulos­tella ja keskus­tella ja miettiä, mikä saa tämän myyjän sytty­mään. Yhdessä täytyy iloita onnis­tu­mi­sista ja jakaa epäon­nis­tu­miset sekä auttaa henki­sesti eteen­päin. Olen­naista on löytää tapoja innostaa ja sytyttää yhä uudel­leen huikei­siin suori­tuk­siin!

Usein yrityk­sissä on paljon hyvää myyjä­po­ten­ti­aalia. Paljon isompi haaste on saada myyn­ti­toi­minnan johta­minen palve­le­maan yksit­täisiä myyjiä menes­ty­mään. Miten se tehdään? Luovaan työhön tarvi­taan sitou­tu­neita tiimi­pe­laajia, posi­tii­vi­suutta ja ener­giaa sekä syste­maat­ti­seen työhön kyke­neviä kave­reita. Täytyy olla jatkuva halu kehittyä ja tulla parem­maksi. Täytyy olla valmius jatku­vasti analy­soida ja poistaa ongelmia työstä.

Yllät­tävän helposti myyjän luovaan työpäi­vään ilmaantuu parempaa ja muka­vampaa teke­mistä. Lähde­tään poru­kalla ABC:lle kahville, tehdään lyhyempää päivää, huol­le­taan autoja, pela­taan golfia, hoide­taan juok­sevia asioita jne. Tähän murenee myyn­ti­tiimin toivottu tulos. Kuri­na­lai­suus puuttuu ja yhteinen teke­minen on harras­telua – myyntiä ei johdeta rohkeasti!

Hyvä myyn­ti­joh­taja johtaa edes­tä­päin. Hän on valmis heit­täy­ty­mään asia­kas­ra­ja­pin­nassa ja näyt­tä­mään suunnan onnis­tu­mi­siin. Hänelle myyjät ovat kave­reita, joiden kanssa yhdessä juoni­taan menes­tyksen eväitä. Johta­minen on tänä päivänä autta­mista ja rinnalla kulke­mista. Hyvällä myyn­ti­joh­ta­jalla täytyy olla aito innostus teke­määnsä työtä kohtaan, kyky johtaa itseään sekä tavoit­teel­linen ote koko tiimin teke­mi­seen. Lisäksi täytyy olla rohkeus haastaa myyjiä sekä puuttua nopeasti epäkoh­tiin.

Hyvät myyjät ovat yrityk­selle arvo­kasta pääomaa. Asiansa osaava myyn­ti­joh­taja pystyy nosta­maan keskin­ker­taiset myyjät hyviksi tai jopa huip­pu­myy­jiksi. Hän hyödyntää myyn­ti­tii­missä olevan huip­pu­myyjän menes­tyksen avaimia ja monistaa niitä ominai­suuksia koko tiimiin. Toisaalta myyn­ti­joh­taja tunnistaa myös heikot lenkit. Myynnin johdon onnis­tu­mi­seen vaikut­tavat toimiva vuoro­vai­kutus ja luot­tamus yrityksen johdon kanssa. Lisäksi myyntiä ymmär­tävä talon ulko­puo­lelta tuleva valmennus tuo tarvit­tavia piris­tys­ruis­keita ja näke­myk­sel­listä herät­telyä myynnin johta­misen arkeen.

Arvaatko jo kumpi voitti toimi­tus­joh­tajan 300 euron haas­teen? Perjantai-iltana toimi­tus­joh­taja oli voitolla kisassa, kunnes myyjän puhelin soi. Soit­taja oli asiakas ja viikon viimeinen kauppa napsahti tälle myyjälle. Myyjä voitti kisan! Kisan seuraa­minen ener­gisoi koko myyn­ti­tiimin ennä­tys­tu­lok­seen, eikä tässä kilpai­lussa edes ollut häviäjää!

Nähdään baanalla! ;

 .      Markus Karjula
Kirjoit­taja toimii kasvu­val­men­ta­jana Tulevaisuuden Kasvu­po­luilla

Tarvit­setko apua myynnin kehittämiseen?
Tutustu näihin:

Lataa maksuton opas: ”Miten pääset eroon kroo­ni­sesta myyjä­pu­lasta?”

Myyn­ti­kou­lutus 27.4.2018: ”Myynnin osaa­mi­sella lisää kaup­poja”

Tutustu valmen­nuk­siin: Myynti 2.0 ja Kent­tä­myynti 2.0 valmen­nus­pa­ketit

Koke­muksia Kasvupolkujen myyn­ti­val­men­nuk­sista ja kehit­tä­mis­oh­jel­mista
http://www.kasvupolut.fi/kokemuksia/