Etsitkö uusia haasteita? Tule kasvuvalmentajaksi - Kasvupolut

Etsitkö uusia haasteita?

Tulevaisuuden Kasvupolut hakee rohkeita ja ammat­ti­tai­toisia asian­tun­ti­joita kasvu­val­men­ta­jien osaa­vaan jouk­koon! Rekry­toimme uusia osaajia myös asia­kas­yri­tyk­siimme.

Tulevaisuuden Kasvupolut hakee lisää asian­tun­ti­joita

Tule meille kasvu­valmentajaksi / konsul­tiksi!

Haemme lisää KASVUVALMENTAJIA/KONSULTTEJA

Etsimme useampaa ammat­ti­tai­toista pääval­men­tajaa Oulun seudulle ja pääkau­pun­ki­seu­dulle! Tule teke­mään ja kehit­tä­mään kans­samme tulevaisuuden menes­tys­ta­ri­noita!

Tehtä­vä­näsi on valmentaa pk-yrityksiä kannat­ta­vaan kasvuun. Asia­kas­yri­tyk­semme ovat usein yrit­tä­jä­ve­toisia. Työs­ken­telet yrit­täjän ja yrityksen johto­ryhmän tai halli­tuksen kanssa, spar­raten heitä koko­nais­val­tai­sesti. Työssä onnis­tu­minen vaatii aiempaa koke­musta yritysten johto­teh­tä­vistä ja hyviä sosi­aa­lisia taitoja.

Odotamme

 • toimi­tus­joh­ta­ja­ko­ke­musta tai liike­toi­min­tayk­sikön johta­ja­ko­ke­musta
 • kykyä itse­näi­seen työs­ken­te­lyyn
 • orga­ni­sointi- ja päätök­sen­te­ko­kykyä
 • yliopis­to­tut­kintoa kaupal­li­selta tai tekni­seltä alalta (esim. DI tai KTM)
 • hyviä neuvottelu‑, vies­tintä — ja yhteis­työ­tai­toja
 • innos­tavaa kehit­tä­mi­so­tetta ja kykyä ener­gi­soida muita
 • sujuvaa suomen kielen taitoa

Tarjoamme

 • Inno­va­tii­visen ja toimialaa uudis­tavan työyh­teisön
 • Innos­tavan tehtä­vä­kuvan sekä lois­tavan urake­hi­tys­mah­dol­li­suuden
 • Kilpai­lu­ky­kyisen palk­kauksen

Jos koet olevasi etsi­mämme henkilö, niin lähe­täthän hake­muk­sesi CV:n ja palk­ka­toi­veen kera su 22.3.2020 mennessä sähkö­pos­tilla osoit­tee­seen: jyrki.​niinikoski@​kasvupolut.​fi

Täytämme paikan heti, kun sopiva henkilö löytyy.

Lisä­tie­toja työteh­tä­västä antaa arki­päi­visin: Jyrki Niini­koski puh. 0400 367500
jyrki.​niinikoski@​kasvupolut.​fi

Avain­sanat: konsultti, asian­tun­tija, yritys­val­men­taja, busi­ness coach, liik­keen­johdon valmen­taja, johdon valmen­taja

LUE LISÄÄ KOTISIVUILTAMME
www.kasvupolut.fi

Täytä sähköinen hakemus

  Tutustu Kasvupolut Oy:n tieto­suo­ja­se­los­tee­seen.

  Avoimet työpaikat asiakas­yrityksissämme

  ROLLOCK OY hakee myyn­ti­joh­tajaa — haku 13.9.2020 mennessä

  ROLLOCK OY HAKEE MYYNTIJOHTAJAA Rollock Oy on koti­mainen älyluk­koja valmis­tava yritys, joka on paten­toi­duilla inno­vaa­tioil­laan digi­ta­li­soinut oviym­pä­ristön ja tuonut mark­ki­noille uuden suku­polven älylu­ki­tus­rat­kaisun. Olemme toimialan uudis­taja ja nopeasti kasvava…

  lue lisää

  HAKA CENTER HAKEE VARAOSAMYYJÄÄ

  Haka Center hakee varao­sa­myyjää — haku 3.5.2020 mennessä Haka Center Oy on työko­neiden asian­tun­tija, jonka palvelut kattavat maa- ja metsä­ta­louden sekä kiin­teistö- ja tien­hoidon koneiden myynnin ja varus­telun. Haemme nyt heidän toimin­tojen laajen­tuessa Kempe­leen…

  lue lisää

  KOTOPRO OY hakee liike­toi­min­ta­joh­tajaa

  KOTOPRO OY HAKEE NYT LIIKETOIMINTAJOHTAJAA KOTOPRO OY —  tarjoaa työn doku­men­toin­ti­rat­kai­suja yli toimia­la­ra­jojen. Koto­pron työn doku­men­toin­ti­pal­velut tuovat läpi­nä­ky­vyyttä, yhtei­söl­li­syyttä ja ajan­säästöä yli toimia­la­ra­jojen. Käyt­täjät voivat vapaasti luoda ja…

  lue lisää

  ILMANVAIHTOSANEERAUS OY hakee myyn­ti­pääl­li­köitä

  SUOMEN ILMANVAIHTOSANEERAUS HAKEE ALUEMYYNTIPÄÄLLIKÖITÄ NELJÄLLE ALUEELLE Lue lisää: www.ilmanvaihtosaneeraus.fi/meille-toihin/ ✅ Tiesitkö, että Suomessa yli 600 000 koti­ta­loutta kärsii erilai­sista sisä ilmaon­gel­mista. Useissa tapauk­sissa ongelmat voidaan poistaa tai…

  lue lisää

  FINNHARVEST OY HAKEE TALOUSJOHTAJAA Kuopioon

  FINNHARVEST OY hakee TALOUSJOHTAJAA Kuopioon Yhdessä teke­misen tahdolla ja suurella sydä­mellä operoiva kahdeksan Piirosen veljeksen Finn­Har­vest Oy on kasvanut yhdeksi Suomen merkit­tä­vim­mistä metsä­ko­ney­ri­tyk­sistä. Yrityksen juuret ovat syvällä Savossa, Heinä­ve­dellä…

  lue lisää

  Jaa työpaikat:

  Lupaus sinulle

  Yhteistyö kanssamme tuo sinulle välittömiä tuloksia. Vuonna 2017 yli 80% valmennettavista yrityksistä paransi kannattavuuttaan sekä nosti liikevaihtoaan. Jopa yli 50% valmennettavista asiakasyrityksistä ylitti valmennusohjelman avulla asetetut kasvun tavoitteet.

  Tarjoukset ja tiedustelut

  Myynti:
  p. 09 6899 9909

  Käyntiosoite:
  Vihikari 10
  Technopolis
  90440 KEMPELE

  Tietosuojaseloste