Etsitkö uusia haasteita? Tule kasvuvalmentajaksi - Kasvupolut

Etsitkö uusia haasteita?

Tulevaisuuden Kasvupolut hakee rohkeita ja ammat­ti­tai­toisia asian­tun­ti­joita kasvu­val­men­ta­jien osaa­vaan jouk­koon! Rekry­toimme uusia osaajia myös asia­kas­yri­tyk­siimme.

Tulevaisuuden Kasvupolut hakee kahta (2) yritys­myynnin ammat­ti­laista

Tule asian­tun­ti­ja­pal­ve­luiden myyjäksi pääkau­pun­ki­seu­dulle!

Kasvupolut hakee pääkau­pun­ki­seu­dulle (2) kahta yritys­myynnin ammat­ti­laista, joilla on koke­musta palve­lu­myyn­nistä. Vastaat Pääkau­pun­ki­seudun sekä Uusi­maan asian­tun­ti­ja­pal­ve­luiden myyn­nistä sekä uusasia­kas­han­kin­nasta. Asia­kas­koh­de­ryh­mäsi ovat pienet ja keski­ko­koiset pk-yritykset.

Toimit osana Kasvupolkujen valta­kun­nal­lista myyn­ti­tiimiä.

VAATIMUKSET

- Tehtävää tukeva korkea­kou­lu­tut­kinto

- Aikai­sempaa koke­musta yritys­myyn­nistä

- Hyvää suomen kielen suul­lista- ja kirjal­lista taitoa

TEHTÄVÄSSÄ MENESTYMINEN EDELLYTTÄÄ

- Vuoro­vai­ku­tus­tai­tojen ja syste­maat­tisen työs­ken­telyn merki­tyksen ymmär­tä­mistä

- Yrit­tä­jä­mäistä otetta ja matkus­tus­val­miutta

- Kykyä keskus­tella syväl­li­sesti asiakkaiden/yritysten liike­toi­min­nasta

- Edel­ly­tyksiä edustaa yritys­tämme uskot­ta­vasti erilai­sissa tilan­teissa

TARJOAMME SINULLE

- Näkö­ala­paikan yhdessä Suomen johta­vassa yritys­lii­ke­toi­minnan valmennus- ja koulu­tus­yri­tyk­sessä.

- Jatkuvan koulu­tuksen oman osaa­mi­sesi kehit­tä­mi­seksi

- Ener­gisen tiimin ja valta­kun­nal­lisen verkoston mahdol­li­suudet

- Käytän­nössä testatut, tulok­sel­liset ja laaduk­kaat toimin­ta­mallit sekä -konseptit

-Kilpai­lu­ky­kyisen palkan, johon voit tulok­sil­lasi vaikuttaa

YHTEENVETO

Toimi­paik­kasi: Vantaa, Äyritie 12, GATE8

Vastuu: Asian­tun­ti­ja­pal­ve­luiden B2B myynti ja asia­kas­han­kinta

Vaati­mukset: Trade­nomi, KTM (hyvä suomen kielen suul­linen ja kirjal­linen taito)

Palk­kaus: Kiinteä kuukausi­palkka + tulos­pro­visio

Toimialue: Pääkau­pun­ki­seutu / Uusimaa

HAKEMINEN JA LISÄTIEDOT

-Hake­muksen, CV:n ja palk­ka­toi­veesi pyydämme lähet­tä­mään su 27.10.2019 mennessä

sähkö­pos­tilla osoit­tee­seen: jyrki.​niinikoski@​kasvupolut.​fi tai sähköi­sellä haku­lo­mak­keella.

- Kirjoita sähkö­postin vies­ti­kent­tään: yritys­myyjä rekry/oma nimesi.

-Kerro meille hake­muk­ses­sasi millainen persoona olet ja millaisia vahvuuksia sinulla olisi tähän

tehtä­vään.

Lisä­tie­toja työteh­tä­västä ja yrityk­sestä antaa arkisin:

Yhteys­hen­kilö: Jyrki Niini­koski

Puhelin: 050 412 2673

Sähkö­posti: jyrki.​niinikoski@​kasvupolut.​fi

Koti­sivut: www.kasvupolut.fi

Täytä sähköinen hakemus

Tutustu Kasvupolut Oy:n tieto­suo­ja­se­los­tee­seen.

Avoimet työpaikat asiakas­yrityksissämme

FINNHARVEST OY HAKEE TALOUSJOHTAJAA Kuopioon

FINNHARVEST OY hakee TALOUSJOHTAJAA Kuopioon Yhdessä teke­misen tahdolla ja suurella sydä­mellä operoiva kahdeksan Piirosen veljeksen Finn­Har­vest Oy on kasvanut yhdeksi Suomen merkit­tä­vim­mistä metsä­ko­ney­ri­tyk­sistä. Yrityksen juuret ovat syvällä Savossa, Heinä­ve­dellä…

lue lisää

Rakka Asunnot Oy hakee TALOUSPÄÄLLIKKÖÄ

RAKKA ASUNNOT OY HAKEE TALOUSPÄÄLLIKKÖÄ Rakka Asunnot Oy on keskit­tynyt laaduk­kaiden rivi­talo- ja pari­ta­lo­ko­tien raken­ta­mi­seen pääkau­pun­ki­seu­dulle. Rakka Asunnot on voimak­kaasti kasvava yritys, jonka liike­vaihto vuonna 2019 on noin 10 miljoonaa. Yrityksen arvot ovat…

lue lisää

VESNOM OY palkkaa lisää myyn­tie­dus­tajia!

VESNOM OY PALKKAA LISÄÄ MYYNTIEDUSTAJIA Ouluun, Kajaa­niin, Kokko­laan, Vaasaan ja Seinä­joelle Vesnom Oy on vuonna 2010 perus­tettu omako­ti­ta­lojen lämmitys-, vesi- ja viemä­ri­re­mont­teihin sekä ener­giays­tä­väl­li­siin lämmön­läh­tei­siin keskit­tynyt palve­lu­yritys. Olemme…

lue lisää

ILMANVAIHTOSANEERAUS hakee lisää myyn­ti­voimaa

HAEMME NYT MYYNTIEDUSTAJIA, ASIAKASHANKKIJOITA JA AJANVARAAJIA OULUUN JA JYVÄSKYLÄÄN! Minulla on Sinulle tärkeää asiaa. Haluatko tehdä työtä ravin­to­ketjun huipulla? Etsimme nyt lisää innok­kaita MYNNTIEDUSTAJIA, ASIAKASHANKKIJOITA JA AJANVARAAJIA Oulun sekä Jyväs­kylän…

lue lisää

STEEL-PRISMA-METALLIT OY palkkaa asen­tajia — haku 20.10.2019

PALKKAAMME ASENTAJIA metal­lio­vien ja -ikku­noiden asen­nuk­seen Steel-Prisma-Metallit Oy on 1989 perus­tettu, vaka­va­rainen metal­lialan yritys. Valmis­tamme CE-merkityt lasi­jul­ki­sivut, alumii­niovet ja -ikkunat, lasi­palo-ovet sekä savun­pois­toik­kunat ja -luukut aina…

lue lisää

KYMPPIKATTO OY HAKEE LISÄÄ MYYNTIVOIMAA

KYMPPIKATTO OY HAKEE LISÄÄ MYYNTIVOIMAA   Haemme EDUSTAJIA JA TIIMIN VETÄJÄÄ myymään katto-, ikkuna- ja ovire­mont­teja pk-seudulle. Vakio­työ­suhde, jossa on hyvät ansiot ja edut. ✅ Arvos­tetut tuot­teet ja palvelu — Kymppi-Katto on haluttu remontin toteut­taja Avaimet…

lue lisää

Jaa työpaikat:

Lupaus sinulle

Yhteistyö kanssamme tuo sinulle välittömiä tuloksia. Vuonna 2017 yli 80% valmennettavista yrityksistä paransi kannattavuuttaan sekä nosti liikevaihtoaan. Jopa yli 50% valmennettavista asiakasyrityksistä ylitti valmennusohjelman avulla asetetut kasvun tavoitteet.

Tarjoukset ja tiedustelut

Myynti:
p. 09 6899 9909

Käyntiosoite:
Vihikari 10
Technopolis
90440 KEMPELE

Tietosuojaseloste