Etsitkö uusia haasteita? Tule kasvuvalmentajaksi - Kasvupolut

Etsitkö uusia haasteita?

Tulevaisuuden Kasvupolut Oy hakee rohkeita ja ammat­ti­tai­toisia asian­tun­ti­joita kasvu­val­men­nuksen osaa­jien  jouk­koon! Rekry­toimme uusia osaajia myös asia­kas­yri­tyk­siimme.

Tulevaisuuden Kasvupolut Oy hakee lisää asian­tun­ti­joita

Tule meille alue­joh­ta­jaksi tai kent­tä­myyn­ti­val­men­ta­jaksi!

Haluatko toimia  Kasvupolut Oy:n alue­joh­ta­jana?

Kasvupolut Oy:n toiminnan laajen­tuessa koko Suomen alueelle, haemme nyt
ALUEJOHTAJIA Jyväs­kylän, Tampe­reen, Kuopion, Turun ja pääkau­pun­ki­seu­duille.

Myös muut yritys­mää­räl­tään poten­ti­aa­liset alueet ovat mahdol­lisia.

ALUEJOHTAJAN  tehtä­vänä on yrit­tä­jä­mäi­sellä otteella käyn­nistää Kasvupolkujen asian­tun­ti­ja­toi­minta omalla alueel­laan. Käyn­nis­tys­vai­heessa se merkitsee erityi­sesti asian­tun­ti­joiden (kasvu­val­men­ta­jien) rekry­tointia, uusien asiak­kuuk­sien hankintaa sekä aktii­vista osal­lis­tu­mista uusien kasvu­val­men­ta­jien koulut­ta­mi­seen ja valmiuk­sien kehittämiseen omalla esimer­killä.

Alue­joh­tajan tehtä­vässä onnis­tu­minen vaatii aiempaa koke­musta yritysten johto­teh­tä­vistä ja hyviä sosi­aa­lisia taitoja.

Alue­joh­ta­jilta odotamme
• toimi­tus­joh­ta­ja­ko­ke­musta tai liike­toi­min­tayk­sikön johta­ja­ko­ke­musta
• kykyä itse­näi­seen ja yrit­tä­jä­mäi­seen työs­ken­te­lyyn
• orga­ni­sointi- ja päätök­sen­te­ko­kykyä
• korkea­kou­lu­tut­kintoa kaupal­li­selta tai tekni­seltä alalta
• hyviä neuvottelu‑, vies­tintä- ja yhteis­työ­tai­toja
• innos­tavaa kehit­tä­mi­so­tetta ja kykyä ener­gi­soida muita huip­pusuo­ri­tuk­siin

Alue­joh­ta­jille tarjoamme
• inno­va­tii­visen ja toimialaa uudis­tavan toimin­ta­mallin
• innos­tavan ja itse­näisen tehtävän
• valmiit järjes­telmät ja emoyh­tiön tuen, jolloin voit keskittyä alueesi asia­kas­yri­tysten liike­toi­minnan kehittämiseen.
• kilpai­lu­ky­kyisen palk­kauksen
• mahdol­li­suuden alueyh­tiön osak­kuu­teen

Jos koet olevasi etsi­mämme henkilö, niin lähetä hake­muk­sesi 29.11.2020 mennessä sähkö­pos­tilla osoit­tee­seen: jyrki.​niinikoski@​kasvupolut.​fi. Liitä mukaan CV ja palk­ka­toi­veesi.

Täytämme paikat heti, kun sopiva henkilö löytyy.

Lisä­tie­toja alue­joh­ta­jien tehtä­vistä antaa Jyrki Niini­koski puh. 0400 367500
jyrki.​niinikoski@​kasvupolut.​fi

________________________________________________________

Haluatko toimia Kasvupolut Oy:n kent­tä­myyn­ti­val­men­ta­jana?

Haemme nyt
KENTTÄMYYNTIVALMENTAJAA /- KOULUTTAJAA
Pohjois-Suomessa sijait­se­vien asia­kas­yri­tys­temme valmen­ta­mi­seen.

Kent­tä­myyn­ti­val­men­tajan tehtä­vänä on yrit­tä­jä­mäi­sellä ja vastuul­li­sella otteella kouluttaa ja valmentaa asia­kas­yri­tys­temme myyn­tior­ga­ni­saa­tioita. Useissa asiakas­yrityksissämme myyn­ti­val­men­taja on mukana myös uusien myyjien rekry­toin­nissa.

Myyn­ti­val­men­tajan oma henki­lö­koh­tainen myyn­ti­taito ja aiemmat näytöt onnis­tu­neesta myyn­ti­työstä ovat erityisen tärkeitä ominai­suuksia.

Kent­tä­myyn­ti­val­men­ta­jalta odotamme
• vahvaa henki­lö­koh­taista koke­musta myyn­nistä ja myyn­tior­ga­ni­saa­tion johta­mi­sesta
• kykyä itse­näi­seen ja yrit­tä­jä­mäi­seen työs­ken­te­lyyn
• orga­ni­sointi- ja päätök­sen­te­ko­kykyä
• hyviä neuvottelu‑, vies­tintä- ja yhteis­työ­tai­toja
• innos­tavaa kehit­tä­mi­so­tetta ja kykyä ener­gi­soida muita huip­pusuo­ri­tuk­siin

Kent­tä­myyn­ti­val­men­ta­jalle tarjoamme
• innos­tavan ja itse­näisen tehtävän
• vaih­te­levan työym­pä­ristön ja työka­verit
• erit­täin kilpai­lu­ky­kyisen palk­kauksen
• mahdol­li­suuden uralla etene­mi­seen

Jos koet olevasi etsi­mämme henkilö, niin lähetä hake­muk­sesi 29.11.2020 mennessä sähkö­pos­tilla osoit­tee­seen: jyrki.​niinikoski@​kasvupolut.​fi. Liitä mukaan CV ja palk­ka­toi­veesi.

Täytämme paikan heti, kun sopiva henkilö löytyy.

Lisä­tie­toja kent­tä­myyn­ti­val­men­tajan tehtä­västä antaa Jyrki Niini­koski puh. 0400 367500
jyrki.​niinikoski@​kasvupolut.​fi

LUE KASVUPOLUT OY:STÄ LISÄÄ KOTISIVUILTAMME
www.kasvupolut.fi

Avain­sanat: avoimet työpaikat, konsultti, asian­tun­tija, yritys­val­men­taja, busi­ness coach, liik­keen­johdon valmen­taja, johdon valmen­taja, alue­joh­taja, kent­tä­myyn­ti­val­men­taja

Täytä sähköinen hakemus

  Tutustu Kasvupolut Oy:n tieto­suo­ja­se­los­tee­seen.

  Avoimet työpaikat asiakas­yrityksissämme

  RAKKA-ASUNNOT HAKEE MYYNTIJOHTAJAA — haku 14.2.2021 mennessä

  RAKKA-ASUNNOT HAKEE MYYNTIJOHTAJAA  Rakka Asunnot Oy on keskit­tynyt laaduk­kaiden rivi­talo- , pari­talo- ja kerros­ta­lo­ko­tien raken­ta­mi­seen pääkau­pun­ki­seu­dulle.  Teemme kaikki kohteemme omana tuotan­tona, hankimme hyvältä raken­nus­pai­kalta tontin, suun­nit­te­lemme siihen…

  lue lisää

  ROLLOCK OY hakee myyn­ti­joh­tajaa — haku 13.9.2020 mennessä

  ROLLOCK OY HAKEE MYYNTIJOHTAJAA Rollock Oy on koti­mainen älyluk­koja valmis­tava yritys, joka on paten­toi­duilla inno­vaa­tioil­laan digi­ta­li­soinut oviym­pä­ristön ja tuonut mark­ki­noille uuden suku­polven älylu­ki­tus­rat­kaisun. Olemme toimialan uudis­taja ja nopeasti kasvava…

  lue lisää

  HAKA CENTER HAKEE VARAOSAMYYJÄÄ

  Haka Center hakee varao­sa­myyjää — haku 3.5.2020 mennessä Haka Center Oy on työko­neiden asian­tun­tija, jonka palvelut kattavat maa- ja metsä­ta­louden sekä kiin­teistö- ja tien­hoidon koneiden myynnin ja varus­telun. Haemme nyt heidän toimin­tojen laajen­tuessa Kempe­leen…

  lue lisää

  KOTOPRO OY hakee liike­toi­min­ta­joh­tajaa

  KOTOPRO OY HAKEE NYT LIIKETOIMINTAJOHTAJAA KOTOPRO OY —  tarjoaa työn doku­men­toin­ti­rat­kai­suja yli toimia­la­ra­jojen. Koto­pron työn doku­men­toin­ti­pal­velut tuovat läpi­nä­ky­vyyttä, yhtei­söl­li­syyttä ja ajan­säästöä yli toimia­la­ra­jojen. Käyt­täjät voivat vapaasti luoda ja…

  lue lisää

  ILMANVAIHTOSANEERAUS OY hakee myyn­ti­pääl­li­köitä

  SUOMEN ILMANVAIHTOSANEERAUS HAKEE ALUEMYYNTIPÄÄLLIKÖITÄ NELJÄLLE ALUEELLE Lue lisää: www.ilmanvaihtosaneeraus.fi/meille-toihin/ ✅ Tiesitkö, että Suomessa yli 600 000 koti­ta­loutta kärsii erilai­sista sisä ilmaon­gel­mista. Useissa tapauk­sissa ongelmat voidaan poistaa tai…

  lue lisää

  Jaa työpaikat:

  Lupaus sinulle

  Yhteistyö kanssamme tuo sinulle välittömiä tuloksia. Vuonna 2017 yli 80% valmennettavista yrityksistä paransi kannattavuuttaan sekä nosti liikevaihtoaan. Jopa yli 50% valmennettavista asiakasyrityksistä ylitti valmennusohjelman avulla asetetut kasvun tavoitteet.

  Tarjoukset ja tiedustelut

  Myynti:
  p. 09 6899 9909

  Käyntiosoite:
  Vihikari 10
  Technopolis
  90440 KEMPELE

  Tietosuojaseloste