Uuden tutkimuksen JULKAISUSEMINAARI 17.1.2018 klo 13-15 – tervetuloa! - Kasvupolut

”Kannattavan kasvun JOHTAMINEN”-tutkimuksen JULKAISUSEMINAARI

Aika:   ke 17.1.2018 klo 13–15

Paikka: Hotelli Radisson Blu,  Halli­tus­katu 1, Oulu

Semi­naari on avoin ja maksuton kaikille  kiin­nos­tu­neille! Ilmoit­tau­tu­miset 15.1.2018 mennessä p. 045 6640 988/ Henna tai sähkö­pos­tilla henna.​laho@​kasvupolut.​fi

YTT Yrjö Myllylän ja Kasvupolut Oy:n toteut­tama ”Kannattavan kasvun JOHTAMINEN”-  tutkimus  antaa eväitä kannattavan kasvun johta­mi­seen PK-yritysten näkö­kul­masta.

Kannattavan kasvun johta­minen on tarkoitettu erityi­sesti pk-yrit­tä­jille, yritysten johdolle sekä halli­tuk­sille. Käsi­kirja on perus­teos kaikille kasvua tavoit­te­le­ville ja kasvu­vai­heessa oleville pk-yrityk­sille.

”Tutki­muk­sessa tunnis­tetut kasvun vaiheet ja niiden kriit­tiset tekijät auttavat yrityksiä tunnis­ta­maan oman kasvu­vai­heensa. Tarjoamme mielel­lämme kasvu­val­men­ta­jiamme kasvun esteiden tarkem­paan tunnis­ta­mi­seen ja niiden pois­ta­mi­seen kasvun tieltä.

Kasvun johta­misen ydin: rohkea stra­te­ginen näkemys, selkeä ansain­ta­lo­giikka ja innos­tu­neiden ihmisten jatku­vaan paran­ta­mi­seen sitou­tunut toiminta luovat yrityksen menes­tyksen.”

– Toimi­tus­joh­taja Antti Karjula, Tulevaisuuden Kasvupolut Oy

Terve­tuloa julkai­suse­mi­naa­riin!

Lupaus sinulle

Yhteistyö kanssamme tuo sinulle välittömiä tuloksia. Vuonna 2017 yli 80% valmennettavista yrityksistä paransi kannattavuuttaan sekä nosti liikevaihtoaan. Jopa yli 50% valmennettavista asiakasyrityksistä ylitti valmennusohjelman avulla asetetut kasvun tavoitteet.

Tarjoukset ja tiedustelut

Myynti:
p. 09 6899 9909

Käyntiosoite:
Vihikari 10
Technopolis
90440 KEMPELE

Tietosuojaseloste