VESIANTTILA OY palkkaa lisää LVI-asentajia Rovaniemelle - Kasvupolut

PALKKAAMME NYT LISÄÄ LVI-ASENTAJIA!

Vesiant­tila Oy on luotet­tava lappi­lainen LVI-alan toimija jo kolman­nessa polvessa.
Toimimme moni­puo­li­sesti palvellen uudis­ra­kennus-, sanee­raus- ja huol­to­työ­asiak­kai­tamme.
—-
Kasvua tuke­maan HAEMME NYT kahta (2) itse­näi­seen työs­ken­te­lyyn kyke­nevää LVI-alan osaajaa Lapin alueelle vaki­tui­seen työsuh­tee­seen.

TEHTÄVÄNÄSI on toimia itse­näi­sesti Lapin alueella uudis- ja sanee­raus­ra­ken­ta­misen kohteis­samme. Toimi­paik­kasi olisi Rova­niemi.

TOIVOMME, että olet posi­tii­vinen tiimi­pe­laaja ja ymmärrät vuoro­vai­ku­tuksen merki­tyksen myös työmaalla. Toivomme, että sinulla on aikai­sempaa työko­ke­musta itse­näi­sestä
työs­ken­te­lystä ja osaat kantaa vastuuta. Työs­säsi tarvitset B-ajokorttia. Työtur­val­li­suus ja /tai tuli­työ­kortti ovat sinulle plussaa. Työsuh­teessa nouda­tamme talo­tek­niikka-alan LVI-toimialan työeh­to­so­pi­musta.

TARJOAMME SINULLE koko­päi­vä­työn ja toimialan mukaisen TES-palk­kauksen sekä turval­lisen työpaikan Lapin alueen vahvasti kehit­ty­vässä ja kasva­vassa LVI-alan
yrityk­sessä. Ulko­paik­ka­kun­nalta muut­ta­valle henki­lölle järjes­tämme tarvit­taessa myös asunnon.

HAKEMINEN:
Lähetä sähkö­pos­tilla vapaa­muo­toinen hakemus ja CV, 29.9.2019 mennessä osoit­tee­seen:
ville@​vesianttila.​fi
Kirjoita sähkö­postin aihe­kent­tään: LVI-asen­ta­ja/oma nimesi
Lisä­tie­toja työteh­tä­västä ja yrityk­sestä:
Kysy rohkeasti lisää — soita Villelle, toimi­tus­joh­taja Ville Yliant­tila 040–700 4334.

Tutustu yrityk­seemme www.vesianttila.fi.

Lupaus sinulle

Yhteistyö kanssamme tuo sinulle välittömiä tuloksia. Vuonna 2017 yli 80% valmennettavista yrityksistä paransi kannattavuuttaan sekä nosti liikevaihtoaan. Jopa yli 50% valmennettavista asiakasyrityksistä ylitti valmennusohjelman avulla asetetut kasvun tavoitteet.

Tarjoukset ja tiedustelut

Myynti:
p. 09 6899 9909

Käyntiosoite:
Vihikari 10
Technopolis
90440 KEMPELE

Tietosuojaseloste