VESNOM OY palkkaa lisää myyntiedustajia! - Kasvupolut

VESNOM OY PALKKAA LISÄÄ MYYNTIEDUSTAJIA

Ouluun, Kajaa­niin, Kokko­laan, Vaasaan ja Seinä­joelle

Vesnom Oy on vuonna 2010 perus­tettu omako­ti­ta­lojen lämmitys-, vesi- ja viemä­ri­re­mont­teihin sekä ener­giays­tä­väl­li­siin lämmön­läh­tei­siin keskit­tynyt palve­lu­yritys. Olemme toteut­ta­neet yli 7000 onnis­tu­nutta putki-, lämmitys- ja viemä­ri­re­monttia.

ETSIMME nyt uusia palve­lu­myynnin ammat­ti­laisia tai myyn­nistä kiin­nos­tu­neita henki­löitä tuke­maan kasvuamme Ouluun, Kajaa­niin, Kokko­laan, Vaasaan, Seinä­joelle

EDELLYTÄMME, että olet tunneä­lykäs ja ymmärrät vuoro­vai­ku­tus­tai­tojen merki­tyksen asia­kas­pal­ve­lu­työssä. Olet kiin­nos­tunut työs­ken­te­le­mään ja kehit­ty­mään myyn­tia­lalla.

TARJOAMME SINULLE tulok­sel­lisen Vesnom-palve­lu­kon­septin sekä työn, jolla on merki­tystä. Koulu­tamme sinut tule­vaan työteh­tä­vään laaduk­kaan pereh­dyt­tä­mis­oh­jel­mamme ja jatkuvan tuen avulla. Eril­linen asia­kas­han­kin­tayk­sik­kömme tukee tulok­sel­lista toimin­taasi.

KOULUTUS:
Tehtä­vään ei ole koulu­tus­vaa­ti­musta eikä työteh­tävä edel­lytä aikai­sempaa myynnin koke­musta. Koulu­tamme ja pereh­dy­tämme sinut vastuul­li­sesti tule­vaan työteh­tä­vään.

PALKKAUS:
Sopi­muksen mukaan. (Koulutus- ja pereh­dyt­tä­mi­sa­jalta maksamme sinulle kiin­teän palkan) Lisäksi maksamme km-korvaukset ja muut kulu­kor­vaukset yleisen matkus­tus­säännön mukai­sesti

HAKEMINEN:
Lähetä vapaa­muo­toinen hakemus ja mahdol­linen CV sähkö­pos­tilla su 20.10.2019 mennessä osoit­tee­seen: heikki-​pekka.​alakarppa@​vesnom.​fi .  Kirjoita sähkö­postin aihe­kent­tään: Myyntiedustaja/oma nimesi

LISÄTIETOJA:
Lisä­tie­toja tehtä­vistä ja yrityk­sestä antaa toimi­tus­joh­taja: Heikki-Pekka Alakärppä, puhelin 040 527 5223, sähkö­posti heikki-​pekka.​alakarppa@​vesnom.​fi

koti­sivut: www.vesnom.fi

 

Katso yrityksen esit­te­ly­video osoit­teessa (kopion osoite haku­ko­neen osoi­te­ri­ville):

Lupaus sinulle

Yhteistyö kanssamme tuo sinulle välittömiä tuloksia. Vuonna 2017 yli 80% valmennettavista yrityksistä paransi kannattavuuttaan sekä nosti liikevaihtoaan. Jopa yli 50% valmennettavista asiakasyrityksistä ylitti valmennusohjelman avulla asetetut kasvun tavoitteet.

Tarjoukset ja tiedustelut

Myynti:
p. 09 6899 9909

Käyntiosoite:
Vihikari 10
Technopolis
90440 KEMPELE

Tietosuojaseloste