VIERASBLOGI, Yrittäjä Jarkko Pippola, Data Group SataIT: "Keskeneräisyys on nautinto" - Kasvupolut

Data Group Oy:n halli­tuksen puheen­joh­taja, yrit­täjä Jarkko Pippola:

PK-yrityksen kasvu ja kehitys kulmi­noituu yleensä selkeästi yhteen haas­tee­seen, johta­mi­seen.

Kehit­ty­misen esteitä haetaan usein ulkoi­sista teki­jöistä, toisi­naan omasta orga­ni­saa­tiosta, mutta harvoin siitä oleel­li­sim­masta, eli itsestä. Johta­misen suurin haaste löytyy peilistä ja siitä, että kykyjä tai niiden puut­teita, ei tunnis­teta eikä tunnus­teta. Yrit­täjän päivät ovat pitkiä ja täynnä toimintaa, nime­no­maan siinä omassa kuplassa, jossa itse eletään. Päivit­täinen teke­minen vaatii kaiken ener­gian ja ulko­puo­li­silta vaikut­teilta sulje­taan kanavat, koska omasta mielestä ei ehditä eikä jakseta keskittyä — omassa yrityk­sessä on tarpeeksi, jopa liikaa.

Avun pyytä­minen tai opin otta­minen yrityksen sisältä tai ulko­puo­lelta tai vastuun jaka­minen vaatii  perus­teel­lista asen­ne­muu­tosta. Itse asiassa vastuun jaka­minen ei vält­tä­mättä ole suuri ongelma, vaan oman nenän pitä­minen poissa kaikista asioista. Jos päätän antaa vastuun muille, niin minun johta­jana on keski­tyt­tävä vies­ti­mään tavoit­teet oikein ja sen jälkeen annet­tava toteu­tuk­selle tilaa, kannustaa teki­jöitä matkalla ja ottaa kantaa loppu­tu­lok­seen.

Ollaan huomenna parempia kuin tänään!

Menes­tyviä yrityksiä leimaa voimakas kehit­ty­mis­halu, jonka seurausta kasvu on. Siinä oman osaa­mat­to­muuden tunnus­ta­minen on avai­na­se­massa. Kun yrit­tä­jässä vallitsee “ollaan huomenna parempia kuin tänään” -asenne, niin se on mahdol­lista saada myös työn­te­ki­jöiden asen­teeksi. Vasta oikealla asen­teelle ja moti­vaa­tiolla oleva ihminen voi todella ymmärtää ja oivaltaa mihin me olemme menossa, mitä me olemme teke­mässä ja ennen kaikkea miksi.

Kehit­ty­minen vaatii aikaa sekä kärsi­väl­li­syyttä ja jopa kykyä nauttia keske­ne­räi­syy­destä. Oleel­li­sesti siihen liittyy poisop­pi­minen totu­tuista tavoista, jatkuva itse­kriit­ti­syys sekä näkemys koko­nai­suuk­sista. Yksit­täi­siin epäkoh­tiin ja päivit­täi­siin rutii­neihin on helppo käyttää aikansa, koska tulee tunne, että tekee paljon, vaikka ei saisi todel­li­suu­dessa mitään aikai­seksi. Sen sijaan asioiden lait­ta­minen järjes­tyk­seen vaatii koko­nais­nä­ke­mystä siitä, mitä kannattaa ja pitää tehdä — ja mitä ei pidä tehdä. Monien asioiden teke­minen samaan aikaan on teho­tonta ja tulok­se­tonta, siksi asioiden hoita­minen on yleensä tehok­kaampaa jonossa, eikä rivissä.

Omaan kehit­ty­mi­seen pitää ottaa  mukaan myös työn­te­kijät. Yhdessä oppi­malla synny­te­tään oikeaa kult­tuuria; yhdessä voite­taan, yhdessä hävi­tään, yhdessä tehdään virheitä ja yhdessä opitaan parem­miksi. Näin myös työn­te­kijät oppivat naut­ti­maan keske­ne­räi­syy­destä ja siitä, ettei koskaan tulla valmiiksi. Epäkoh­dista tulee mahdol­li­suuksia ja työn­te­kijät johta­ji­neen moti­voi­tuvat epätäy­del­li­syyden tunteesta. Silloin huomaa, että asiat ovatkin para­dok­saa­li­sesti hyvin juuri silloin, kun näkee mahdol­li­simman paljon korjat­tavaa ja kehi­tet­tävää.

Jarkko Pippola
Halli­tuksen puheen­joh­taja
Data Group SataIT

Lupaus sinulle

Yhteistyö kanssamme tuo sinulle välittömiä tuloksia. Vuonna 2017 yli 80% valmennettavista yrityksistä paransi kannattavuuttaan sekä nosti liikevaihtoaan. Jopa yli 50% valmennettavista asiakasyrityksistä ylitti valmennusohjelman avulla asetetut kasvun tavoitteet.

Tarjoukset ja tiedustelut

Myynti:
p. 09 6899 9909

Käyntiosoite:
Vihikari 10
Technopolis
90440 KEMPELE

Tietosuojaseloste