Kaup­pa­lehti on myön­tänyt Tulevaisuuden Kasvu­po­luille ”Kasvaja 2017”-sertifikaatin.

Arvioinnin mukaan Tulevaisuuden Kasvupolut Oy on kasvanut viimeisten kolmen vuoden aikana merkit­tä­västi ja ansainnut siten paik­kansa Kasvaja-yrityk­senä.

Kaup­pa­lehden Kasvaja-serti­fi­kaatin saaneen yrityksen liike­vaihto on kolmen vuoden aikana kasvanut keski­määrin vuosi­ta­solla yli 10 prosent­tiyk­sikköä päätoi­mia­la­luok­kaansa keski­tasoa nopeammin.
Suurin kiitos yrityk­semme kasvusta kuuluu kaikille asiak­kail­lemme, joiden kehit­ty­misen mukana myös Kasvupolkujen liike­toi­minta on kehit­tynyt vahvasti kuluvan vuoden aikana. Tästä on hyvä jatkaa!