BLOGI Samuli Vanhala: Yrittäjä ja yrityksen vastuuhenkilö – kuoriutuiko esimiestaitosi esille koronan myötä? - Kasvupolut

Yrit­täjä ja yrityksen vastuu­hen­kilö – kuoriu­tuiko esimies­tai­tosi esille koronan myötä?

Pidimme jo ennen koronaa tärkeänä olla hyvässä vuoro­vai­ku­tus­suh­teessa asiak­kaiden, tava­ran­toi­mit­ta­jien ja yhteis­työ­kump­pa­neiden kanssa. Tästä olemme huoleh­ti­neet myös koro­na­kriisin aikana. Olisiko yhtä tärkeää, että sinä esimie­henä ja yrityksesi vastuu­hen­ki­lönä olisit aktii­vi­sesti läsnä oman henki­lös­tösi kanssa? Tuli­siko sinun nyt, jos koskaan, olla aktii­vi­semmin mukana vuoro­vai­kut­ta­massa ja olla ”näky­vänä” kaik­kialla siellä, missä sinun tukeasi tarvi­taan? Oletko tavoi­tet­ta­vissa niinä hetkinä, kun tiimisi tarvitsee tukeasi? Onko kynnys mata­lalla vuoro­vai­ku­tuk­selle ja annatko sille aikaa?

Näinä päivinä ihmi­sillä ei vält­tä­mättä ole helppoa hetkeä koto­na­kaan. Monet tekevät etätyötä ja lapset ovat kotona koulussa. Miten harmonia kestää tätä poik­keus­o­lo­suh­detta ja kuinka kauan? Normaali arki on koronan myötä muut­tunut monella tapaa. Emme voi mennä kylään tai urhei­lu­ta­pah­tu­miin, emmekä lähteä tapaa­maan isovan­hem­piamme. Kaikki uusi ja muutos voi tuoda lisää stressiä ihmisten elämään ja työyh­tei­söösi.

Olisiko tässä muutamia ajatuksia, miten voisit yrityksesi vastuu­hen­ki­lönä olla avuksi työyh­tei­söl­lesi?

Ole läsnä ja tee aktii­vinen aloite vuoro­vai­ku­tuk­selle. Jos huomaat, että jollakin on vaikeaa, tunnista tilanne ja toimi aloit­teel­li­sesti. Älä jätä asiaa huomi­selle tai ylihuo­mi­selle. Avaa keskus­telut ja pyydä kerto­maan, mikä huoles­tuttaa. Onko ehkä kotona tapah­tunut jotakin sellaista, mikä kuor­mittaa työn­te­kijää? Sinun ei tarvitse ratkaista tämän asioita — eikä pidä­kään. Olisiko ihan vain kuun­te­le­mi­selle sijaa nyt? Toinen huomaa, jos et ole aidosti läsnä ja todella kiin­nos­tunut siitä, mikä häntä askar­ruttaa. Heti kun tunnistat, että johdet­ta­vasi on tullut kuul­luksi ja hänen olonsa on parempi, ohjaa hänen huomionsa pois ongel­mista teke­mi­seen ja tuot­ta­mi­seen. Huomasin itses­säni tämän muutoksen koro­na­kriisin puhjettua. Huoles­tuin ensin kovasti ja mietin, mitä tuleman pitää ja otin kenraalin murheita, joille en voinut yhtään mitään. Havah­duin kuitenkin, käärin hihat ja aloin toimia. Pidämme Kasvu­po­luilla kolme kertaa viikossa etäpa­la­verin ja vuoro­vai­ku­tamme enemmän kuin koskaan aikai­semmin. Teke­mällä syntyy tuloksia. Mureh­ti­malla ei synny oikeas­taan yhtään mitään — ehkä vain katke­ruutta, joka ei ener­gisoi yhtei­söämme. Toisaalta surua on väis­tä­mättä jouduttu näinä aikoina käsit­te­le­mään ja sille pitääkin olla aikansa ja paik­kansa.

Autta­minen on kaikissa olosuh­teissa yksi esimiehen tärkeim­mistä perus­teh­tä­vistä. Autatko johdet­ta­viasi onnis­tu­maan? Pois­tatko pyyteet­tö­mästi epäon­nis­tu­misen esteitä? Iloit­sem­meko yhtei­söis­sämme siitä, kun joku onnistuu? Olen saanut lisää ener­giaa omassa työyh­tei­sös­säni siitä, kun joku on onnis­tunut.  Erityinen kiitol­li­suus on noussut siitä, kun asiak­kaani on onnis­tunut jonkin haas­teen selät­tä­mi­sessä. Posi­tii­vinen energia tarttuu ja syrjäyttää nega­tii­visen. Johtajan tulisi luoda ympä­ril­leen vakautta ja uskoa tule­vaan. Ole ketjusi vahvin lenkki, nyt kun sitä vaadi­taan. Huomaatko autta­vasi ketjusi heikointa lenkkiä? Tunnis­tatko nöyrästi myös sen tosi­asian, että voit itse olla myös ketjusi heikoin lenkki? Hae silloin apua itsel­lesi. Voit tarvita sitä kipeäs­tikin, jotta työyh­tei­sösi ja yrityksesi voisi pelastua.

Me Kasvu­po­luilla lisä­simme vuoro­vai­ku­tusta johta­misen fooru­meil­lamme. Kokoon­numme kolme kertaa viikossa yhteen yhdeksi tunniksi – siis kolme tuntia viikossa. Riit­tävä vuoro­vai­kutus on avai­na­se­massa yhteen­kuu­lu­vuuden tunteen synnylle, sille, että me olemme tiimi.

Nyt vaadi­taan johta­juutta ja esimiesten uskoa siihen, että ketään ei jätetä ongel­miin yksin ja että selviämme tästä yhdessä. Tärkeintä voisi nyt olla se, että kerrot johdet­ta­vil­lesi hyviä uutisia. Ne ener­gi­soivat. Posi­tii­vinen kierre tarttuu ja voi luoda uusia pieniä teke­misen vallan­ku­mouksia. Hyvät uutiset voivat olla mitä tahansa. Me Kasvu­po­luilla puhumme ”posi­tii­vi­sesta kulmasta”. Asioihin – mihin tahansa — voi suhtautua hyvin erilaisin asen­tein. Vanha sanonta: “asenne ratkaisee”, on nyt keskiössä.

Lopuksi vielä autta­mi­sesta. Sillä on ihmeel­linen voima. Auttaja saa siitä myös itse. Autta­mi­seen ei tarvitse edes vasta­pal­ve­lusta. Auta ja auta vieläkin, niin paljon kuin vain voit. Oletko koskaan tuntenut hyvää mieltä siitä, kun olet voinut olla avuksi jolle­kulle? Olen huomannut omassa yhtei­sös­säni, että monet auttavat aska­reet, puhelut ja uudet digi­taa­liset kohtaa­miset ovat olleet merki­tyk­sel­lisiä. Naapu­rissa olevat vanhukset, isovan­hem­pasi ja muut avun tarpeessa olevat ovat saaneet huomiosi, jos riensit autta­maan. Tunsitko kans­sani kiitol­lista mieltä siitä, että annoit aikaasi autta­mi­selle?

Kun yhtei­sös­sämme on yksi yhteinen ”vihol­linen”, niin autta­mi­sen­halu on saanut meidät työs­ken­te­le­mään yhdessä ja saanut auttajan tunte­maan olonsa hyödyl­li­seksi. Muis­tuta vielä itseäsi ja poruk­kaasi siitä, että vain yhdessä työs­ken­te­le­mällä ja toisiamme autta­malla selviämme tästäkin. Yhtei­söl­li­syys ja avun­anto on lisään­tynyt ja sen antoi meille lahjaksi tämä yhteinen vihol­linen nimeltä KORONA.

Toivot­ta­vasti sait tästä kirjeestä päivääsi vaik­kapa yhden uuden idean, mikä voisi olla avuksi sinun yhtei­söl­lesi. Me olemme täällä myös apunasi.

Oulussa 23.4.2020

Samuli Vanhala, kasvu­val­men­taja

p. 044 788 8409, samuli.​vanhala@​kasvupolut.​fi

Lataa Kasvupolkujen maksut­tomat pikaop­paat täältä »

Lupaus sinulle

Yhteistyö kanssamme tuo sinulle välittömiä tuloksia. Vuonna 2017 yli 80% valmennettavista yrityksistä paransi kannattavuuttaan sekä nosti liikevaihtoaan. Jopa yli 50% valmennettavista asiakasyrityksistä ylitti valmennusohjelman avulla asetetut kasvun tavoitteet.

Tarjoukset ja tiedustelut

Myynti:
p. 09 6899 9909

Käyntiosoite:
Vihikari 10
Technopolis
90440 KEMPELE

Tietosuojaseloste