”Yrittäjä, joka ei tunne menneisyyttään, ei hallitse nykyisyyttään, eikä ole valmis rakentamaan tulevaisuutta varten” - Kasvupolut

”Yrit­täjä, joka ei tunne mennei­syyt­tään, ei hallitse nykyi­syyt­tään, eikä ole valmis raken­ta­maan tule­vai­suutta varten”

Tunnetun jalka­vä­ki­ken­raali Adolf Ehrn­roothin lausah­dusta vapaasti lainaten voi otsikon ajatuksen todeta toimivan myös yritys­maa­il­massa. Yrit­täjä voi tark­kailla yrityksen talou­del­lista tilan­netta monin eri tavoin. Yksi ylei­sim­mistä tavoista on kirjan­pi­to­ra­port­tien analy­sointi. Raportit kuvaavat yrityksen liike­toi­mintaa ikään kuin taus­ta­pei­liin katsoen. Joskus kuulee väitet­tävän, ettei tästä ”vilkui­lusta” ole yrityksen tulevaisuuden kannalta juuri merki­tystä. Ehkäpä sieltä on kuitenkin jotain opit­tavaa, joka auttaa yritystä menes­ty­mään tule­vai­suu­dessa vielä paremmin kuin tähän mennessä.

Kasvu­val­men­tajan roolissa kohtaa yrityksiä, joiden taidot lukea kirjan­pidon raport­teja ovat varsin puut­teel­lisia. Kuitenkin lähes aina esimer­kiksi yrityksen ulko­puo­liset sidos­ryhmät muodos­tavat arvionsa tule­vasta asiak­kaas­taan tai yhteis­työ­kump­pa­nis­taan isolta osin juuri talous­ra­port­tien perus­teella.

Talous­ra­port­tien tuot­tama tieto onkin saatava palve­le­maan yrityksen päätök­sen­tekoa. Tuon tiedon hyödyn­tä­minen edel­lyttää yrityksen toimintaa seuraa­vien mitta­reiden raken­ta­mista, tavoite-ja toteu­tuma-arvojen seurantaa sekä poik­kea­mien analy­sointia. Toisin sanoen ulkoisen laskennan tuot­tama tieto on hyödyn­net­tävä yrityksen sisäisen laskennan avulla.

Kasvua tavoit­te­le­ville yrityk­sille toiminnan jatkuva seuranta edel­lyttää reaa­liai­kaista talous­seu­rantaa, jonka pohjalla on vähin­tään kuukausi­ra­por­tointi tilin­pää­tös­ta­soi­sella tark­kuu­della. Tätä tark­kuutta ei vaadi esimer­kiksi verot­taja, vaan se on aivan yrit­täjän oman päätök­sen­teon tueksi tuotettua faktaa. Tätä tulisi yrityksen vaatia myös tili­toi­mis­tol­taan, mikäli kirjan­pi­to­pal­velu on ulkois­tettu. Mutuun nojaa­minen ei riitä, jos haluaa edetä tiukasti ohjas­ta­mil­laan rattailla, valit­se­mal­laan kasvun polulla.

Budje­tointi hahmottaa yrityksen tule­vai­suutta

Aktii­vinen talous­seu­ranta ei ole pelkäs­tään toteu­tu­mien tarkas­telua taus­ta­pei­listä. Tämän lisäksi hyvä tapa seurata yrityksen taloutta on budje­tointi. Budje­tilla yrityksen liike­toi­min­ta­suun­ni­telma on kuvattu raha­mää­räi­senä. Yksin­ker­tais­tet­tuna se näyttää, mistä yritys olettaa rahojen tulevan ja mihin niiden menevän.

Aloit­tavan yrit­täjän on vaikea tietää, millaisia raha­virrat tulevat olemaan, mutta yrit­täjän on silti vält­tä­mä­töntä hahmottaa ainakin jollakin tasolla yrityksen talou­del­linen tule­vai­suus. Mikäli toimintaa on jatkunut jo useamman vuoden, voi budjetin perustaa edel­listen vuosien lukuihin huomioiden suun­ni­tellut kasvu­ta­voit­teet, inves­toin­ti­tar­peet, henki­löstön lisäykset, jne.

Budjetti on yrityksen talou­del­linen suun­ni­telma, jonka tavoit­teissa pysy­mällä yritys pysyy elin­voi­mai­sena jatkos­sakin. Budjetti antaa raamit ja tavoit­teet, joita seuraa­malla tiede­tään, miten oma yritys­toi­minta sujuu, onko se etene­mässä oikeaan suun­taan suun­ni­tel­lulla polulla vai tarvi­taanko korjaus­liik­keitä.

Yrityksen talou­del­lisen tilan­teen seuranta on tärkeää nykyi­syyden hallit­se­mi­seksi ja mennei­syyden tunte­minen antaa valmiudet tulevaisuuden raken­ta­mi­selle, vielä vapaammin jalka­väen kenraalia laina­tak­seni.

Tilaa Kasvupolkujen maksut­tomat oppaat yrityksesi kehittämiseen»

Juha Kivi­rinta, kasvu­val­men­taja

Lupaus sinulle

Yhteistyö kanssamme tuo sinulle välittömiä tuloksia. Vuonna 2017 yli 80% valmennettavista yrityksistä paransi kannattavuuttaan sekä nosti liikevaihtoaan. Jopa yli 50% valmennettavista asiakasyrityksistä ylitti valmennusohjelman avulla asetetut kasvun tavoitteet.

Tarjoukset ja tiedustelut

Myynti:
p. 09 6899 9909

Käyntiosoite:
Vihikari 10
Technopolis
90440 KEMPELE

Tietosuojaseloste