Kannattavaa kasvua aikaisempaa osaamista hyödyntäen - Kasvupolut

Kannat­tavaa kasvua, yrityk­senne aikai­sempaa osaa­mista hyödyn­täen

Viime vuosina yli 80% valmen­ta­mis­tamme yrityk­sistä paransi kannat­ta­vuut­taan sekä liike­vaih­toaan. Yli 50% valmen­net­ta­vista asia­kas­yri­tyk­sistä ylitti valmen­nus­oh­jelman avulla asetetut kasvun tavoit­teet.

Tulevaisuuden Kasvupolut Oy on johtava pk-yritysten koko­nais­val­tainen valmen­nus­yhtiö Suomessa. Missio­namme on tunnistaa asia­kas­yri­tysten kehi­ty­ses­teet ja -mahdol­li­suudet sekä luot­sata yhtiöt kannat­ta­vaan kasvuun pitkä­jän­tei­sesti.

Toimin­tamme perus­tana on nk. lääkä­ria­sema -malli. Samoin kuin poti­laan hoita­minen vaatii huolel­lisen diag­noosin, myös yritysten kehit­tä­misen keskeinen haaste on tunnistaa oleel­liset kasvun esteet sekä hahmottaa kasvu­mah­dol­li­suudet. Tällai­selle perus­talle tulok­sel­linen valmen­nuk­semme pohjautuu. Yhteistyö asia­kas­yri­tyksen ja Kasvupolkujen kanssa alkaa siis aina Kasvupaja-proses­silla, jonka loppu­tuo­tok­sena syntyy yrityk­selle räätä­löity kannat­ta­vaan kasvuun tähtäävä kehit­tä­mis­oh­jelma.

Kehit­tä­mis­oh­jel­mamme ovat yksi­löl­lisiä asia­kas­yri­tyk­selle räätä­löi­tyjä valmen­nuksia. Toimin­tamme on koko­nais­val­taista lähtien liike­toi­minnan perus­teista kuten liikei­deasta, stra­te­giasta, myyn­nistä, tuotan­nosta, talous­oh­jauk­sesta sekä johta­mi­sesta. Kaiken toiminnan perus­tana on yrityk­semme tärkein arvo: asiak­kaan onnis­tu­minen. Valmen­namme yritysten johto­ryh­missä, halli­tuk­sissa tai mukana opera­tii­vi­sissa proses­seissa asiak­kaan tarpeiden mukai­sesti. Asiak­kaalle osoi­te­taan eril­linen pääval­men­taja, joka hyödyntää tarvit­taessa muuta Kasvupolkujen asian­tun­ti­ja­ver­kostoa asia­kas­yri­tyksen parhaaksi.

Kasvupolkujen visio

Halu­tuin yritysten koko­nais­val­taisen kasvun kump­pani Suomessa.

Missio

Autamme yrityksen kasvuun ja kannat­ta­vuu­teen.

Asia­kas­lu­paus

Viemme kannattavan kasvun portaille.

Arvot

  • Asiak­kaan onnis­tu­minen
  • Avoin vuoro­vai­kutus
  • Luot­tamus
  • Rohkeus
  • Tulok­sel­li­suus

HALLITUS

Annukka Lantto (pj.)

Jyrki Niini­koski, Haapa­järvi

Asko Mylly­mäki, Raahe

Kyösti Karjula, Lumi­joki

Tulevaisuuden Kasvupolut Oy:n asiakkaita

Kasvupolut Oy on tehnyt/tekee yhteis­työtä mm. seuraa­vien yritysten kanssa: Doorway Oy, T-Sell­mark Oy, Diversey Finland Oy, Pohjois-Suomen Perus­tus­pal­velu Oy, J.Kärkkäinen Oy, Pept Oy, Finn­har­vest Oy, Taiga­lyhty Oy, Koti­kol­moset Oy, PLG-Haapa­järvi Oy, Mammut­ti­koti Oy, Into­talo Oy, Kotisun Oy, Arkki­teh­ti­toi­misto Kanttia2 Oy, Teknos Oy, Green­pipe Oy, ODL, Puku­mies Oy, Matka­huolto Oy, Porvoon Vaski­sepät Oy, Lämpö­partio Oy, Rototec Oy, Pohjolan LVI-Turva Oy, Alexandria Pank­kii­ri­liike, Demeca Oy, Lapin Raken­nus­mesta Oy, Nuotek Oy, Suomen Messu­pro­moot­torit Oy, Lumon Oy, Lännen­tila Oy, Trutec Oy, Ponsse Oyj, BajaClot­hing Oy, Caritas säätiö, Kone Oyj, Elega Oy, Trainer4you, Stroko Oy, Mail­house Oy, Remont­ti­partio Oy, Musti&Mirri Oy, Click henki­lös­tö­pal­velut Oy, Kiin­teis­tö­maa­ilma, Wilt­rain Oy, Sähäkkä Oy, Fennia Oy, Musta-Pekka Oy, Rakennus Optimal Oy, K-maata­lous, John Deere, Fin Door Oy, Aava Sisustus Oy, Ab Atlas Copco Kompres­sorit Oy, Best Caravan Oy, Demeca Oy,  Kymp­pi­katto Oy, Inno-ovet Oy, Senera Oy, Lehto Group Oyj, Hoiva­tilat Oyj

Lupaus sinulle

Yhteistyö kanssamme tuo sinulle välittömiä tuloksia. Vuonna 2017 yli 80% valmennettavista yrityksistä paransi kannattavuuttaan sekä nosti liikevaihtoaan. Jopa yli 50% valmennettavista asiakasyrityksistä ylitti valmennusohjelman avulla asetetut kasvun tavoitteet.

Tarjoukset ja tiedustelut

Myynti:
p. 09 6899 9909

Käyntiosoite:
Vihikari 10
Technopolis
90440 KEMPELE

Tietosuojaseloste