Kannat­tavaa kasvua, yrityk­senne aikai­sempaa osaa­mista hyödyn­täen

Viime vuosina yli 80% valmen­ta­mis­tamme yrityk­sistä paransi kannat­ta­vuut­taan sekä liike­vaih­toaan. Yli 50% valmen­net­ta­vista asia­kas­yri­tyk­sistä ylitti valmen­nus­oh­jelman avulla asetetut kasvun tavoit­teet.

Tulevaisuuden Kasvupolut Oy on henki­sesti, sosi­aa­li­sesti ja talou­del­li­sesti kestävän kasvun asian­tun­tija. Toiminnan tarkoitus on tarjota laadu­kasta asian­tun­te­musta sekä osaamis- ja koke­mus­pää­omaa, asian­tun­tevia verkos­toja sekä arvoa luovia yhteyksiä yrityk­siin, työyh­tei­söihin ja julki­syh­tei­söihin. Tulevaisuuden Kasvupolut Oy toimii proak­tii­vi­sesti tunnis­taen ja ratkaisten merkit­täviä kasvun ja kehit­tä­mis­työn ongelmia sekä avaten uusia mahdol­li­suuksia ihmi­sille, yrityk­sille ja julki­syh­tei­söille – teemalla läpi­mur­to­rat­kai­suja. Tavoit­teena on luoda innos­tava, korkean osaa­misen verkosto vahvis­ta­maan yrit­tä­jyyttä Suomessa luomalla uusia toimin­ta­ta­poja ja kehit­tä­mis­me­ne­telmiä. Keskei­sinä teki­jöinä ovat sisäisen ja ulkoisen yrit­tä­jyyden sekä vastuun läpi­murto ihmi­sissä ja orga­ni­saa­tioissa. Tulevaisuuden Kasvupolut Oy:n tahto­tila kiteytyy seuraa­viin valin­toihin: — yrit­tä­jyyden ja vastuun läpi­murto — paikal­li­sesta kansal­li­seen ja kansain­vä­li­seen globaa­liy­rit­tä­jyy­teen — henki­sesti, sosi­aa­li­sesti ja talou­del­li­sesti kestävän kasvun vauh­dit­ta­minen — vahvan kokemus, innostus- ja osaa­mis­pää­oman välit­tä­minen — tärkeiden kasvua edis­tä­vien kysy­mysten ja haas­ta­vien ongel­mien ratkai­se­minen — toimin­ta­ta­pojen ja kehit­tä­mis­me­ne­tel­mien uudis­ta­minen ja jatkuva paran­ta­minen

Kasvupolkujen visio

Halu­tuin pk-yritysten kehi­tyksen ja kasvun kump­pani Suomessa

Missio

Tunnis­tamme kehi­ty­ses­teet ja hyödyn­nämme kasvun mahdol­li­suudet sekä luot­saamme pk-yrityksiä kehi­tys­po­luille ja läpi­mur­toihin.

Tavoite

Pohjois­maiden johtava asian­tun­ti­jay­ritys vuonna 2025, lv 10 M€, verkos­tossa 80 asian­tun­tijaa

Arvot

  • Asiak­kaan onnis­tu­minen
  • Avoin vuoro­vai­kutus
  • Luot­tamus
  • Rohkeus
  • Tulok­sel­li­suus

HALLITUS

Jyrki Niini­koski, Haapa­järvi (pj.)

Esa Kurkela, Oulun­salo

Olli Leppänen, Kajaani

Asko Mylly­mäki, Raahe

Pentti Paju­lampi, Oulu

Kyösti Karjula, Lumi­joki

Eino Piironen, Kuopio

NEUVONANTAJARYHMÄ

John Meewella, Oulu/Tukholma
Profes­sori

Risto Hari­salo, Tampere
Profes­sori

Antti Hauta­mäki, Jyväs­kylä
Profes­sori

Heikki Kinnunen, Helsinki/Oulunsalo
Liike­toi­min­ta­joh­taja

Yrjö Myllylä, Espoo/Salo
Toimitusjohtaja/tekniikan tohtori

Mikko Keisu, Oulu
Toimitusjohtaja/kultaseppä

Markku Mark­kula, Espoo
Johdon neuvo­nan­taja, Aalto-yliopisto

Petri Kaup­pinen, Sotkamo
Asian­tun­tija, PK-yritykset

Tapani Kinnunen
Toimi­tus­joh­taja

Tapio Tammi
Toimi­tus­joh­taja

Asko Leppi­lampi
Toimi­tus­joh­taja, työyh­tei­sö­val­men­taja

Tulevaisuuden Kasvupolut Oy:n asiakkaita

Kasvupolut Oy on tehnyt/tekee yhteis­työtä mm. seuraa­vien yritysten kanssa: Doorway Oy, T-Sell­mark Oy, Diversey Finland Oy, Pohjois-Suomen Perus­tus­pal­velu Oy, J.Kärkkäinen Oy, Pept Oy, Finn­har­vest Oy, Taiga­lyhty Oy, Koti­kol­moset Oy, PLG-Haapa­järvi Oy, Mammut­ti­koti Oy, Into­talo Oy, Kotisun Oy, Arkki­teh­ti­toi­misto Kanttia2 Oy, Teknos Oy, Green­pipe Oy, ODL, Puku­mies Oy, Matka­huolto Oy, Porvoon Vaski­sepät Oy, Lämpö­partio Oy, Rototec Oy, Pohjolan LVI-Turva Oy, Alexandria Pank­kii­ri­liike, Demeca Oy, Lapin Raken­nus­mesta Oy, Nuotek Oy, Suomen Messu­pro­moot­torit Oy, Lumon Oy, Lännen­tila Oy, Trutec Oy, Ponsse Oyj, BajaClot­hing Oy, Caritas säätiö, Kone Oyj, Elega Oy, Trainer4you, Stroko Oy, Mail­house Oy, Remont­ti­partio Oy, Musti&Mirri Oy, Click henki­lös­tö­pal­velut Oy, Kiin­teis­tö­maa­ilma, Wilt­rain Oy, Sähäkkä Oy, Fennia Oy, Musta-Pekka Oy, Rakennus Optimal Oy, K-maata­lous, John Deere, Fin Door Oy, Aava Sisustus Oy, Ab Atlas Copco Kompres­sorit Oy, Best Caravan Oy, Demeca Oy,  Kymp­pi­katto Oy, Inno-ovet Oy, Senera Oy, Lehto Group Oyj, Hoiva­tilat Oyj