Kannattavaa kasvua aikaisempaa osaamista hyödyntäen - Kasvupolut

Kannat­tavaa kasvua, yrityk­senne aikai­sempaa osaa­mista hyödyn­täen

Viime vuosina yli 80% valmen­ta­mis­tamme yrityk­sistä paransi kannat­ta­vuut­taan sekä liike­vaih­toaan. Yli 50% valmen­net­ta­vista asia­kas­yri­tyk­sistä ylitti valmen­nus­oh­jelman avulla asetetut kasvun tavoit­teet.

Tulevaisuuden Kasvupolut Oy on johtava pk-yritysten valmen­nus­yhtiö Suomessa. Konser­niin kuuluvat alueyh­tiöt Oulun seudulla ja Vantaalla. Olemme kasvava yhtiö ja alueyh­tiöitä perus­te­taan stra­te­giamme mukai­sesti lisää. Pääkont­to­rimme on Kempe­leessä. Missio­namme on luot­sata asiak­kaamme kannat­ta­vaan kasvuun pitkä­jän­tei­sesti. Liike­vaih­tomme vuonna 2019 oli 1,8 miljoonaa euroa. Yrityksen palve­luk­sessa työs­ken­telee 20 ammat­ti­laista.

Toimin­tamme perustuu asia­kas­yri­tyksen tilan­teen analyy­siin Kasvupaja-prosessin avulla. Kehi­tys­työssä lähdemme liik­keelle liike­toi­minnan perus­teista kuten liikei­deasta, stra­te­giasta, myyn­nistä, tuotan­nosta, talous­oh­jauk­sesta sekä johta­mi­sesta. Kehit­tä­mis­oh­jel­mamme ovat aina yksi­löl­lisiä valmen­nuksia. Yrityk­semme tärkein arvo on asiak­kaan onnis­tu­minen.

Valmen­namme yritysten johto­ryh­missä ja halli­tuk­sissa tai olemme mukana opera­tii­vi­sissa proses­seissa asiak­kaan tarpeiden mukai­sesti. Asiak­kaalle osoi­te­taan pääval­men­taja, joka resursoi tarvit­taessa muuta Kasvupolkujen asian­tun­ti­ja­ver­kostoa asia­kas­yri­tyksen
parhaaksi.

Kasvupolkujen visio

Halu­tuin yritysten koko­nais­val­taisen kasvun kump­pani Suomessa.

Missio

Autamme yrityksen kasvuun ja kannat­ta­vuu­teen.

Asia­kas­lu­paus

Viemme kannattavan kasvun portaille.

Arvot

  • Asiak­kaan onnis­tu­minen
  • Avoin vuoro­vai­kutus
  • Luot­tamus
  • Rohkeus
  • Tulok­sel­li­suus

HALLITUS

Annukka Lantto (pj.)

Kyösti Karjula, Lumi­joki

Kris­tiina Melto­vaara, Helsinki

Asko Mylly­mäki, Raahe

Jyrki Niini­koski, Haapa­järvi

 

Tulevaisuuden Kasvupolut Oy:n asiakkaita

Kasvupolut Oy on tehnyt/tekee yhteis­työtä mm. seuraa­vien yritysten kanssa: Kymppi-Katto Oy, Tio-Tak Ab, Lämpö­partio Oy, Fin Door Oy, Steel-Prisma Metallit Oy, Molarum Salaojat Oy, Lännen­tila Oy, Värme­pat­rullen Ab, Kone­silta Oy, Kone- Ja Vihertyö Haapa-Aho Oy, Carden Oy, Finn­har­vest Oy, OIT Oy, Turner Door Oy, Omata­lo­huolto Oy, Lahden Auto­ver­hoomo Oy, Laatutrio Oy, Sorcolor Oy, Ruka­pal­velu Oy, Auro­rahut Oy, Savon-Xpress, J.Kärkkäinen Oy, Koti­kol­moset Oy, PLG-Haapa­järvi Oy, Sokke­li­sepät Oy, Arkki­teh­ti­toi­misto Kanttia2 Oy, Rototec Oy, Suomen Ilmanvaihto­saneeraus Oy,  Datagroup Oy, Demeca Oy, Lapin Raken­nus­mesta Oy, Suomen Messu­pro­moot­torit Oy, Lumon Oy, Elega Oy, Asun­to­kolmio Oy, Kiin­teis­tö­maa­ilma, Musta-Pekka Oy, K‑maatalous John Deere, Fin Door Oy, Ab Atlas Copco Kompres­sorit Oy,Best Caravan Oy, Kymppi-katto Oy, Hoiva­tilat Oyj, Kotisi LVI, Vesiant­tila Oy, Koil­lis­sähkö Oy, Vakuu­tus­yhtiö TURVA, Vakuu­tus­yhtiö Fennia Oy, Huoltia Oy, OIT Oy, Järki-Sanee­raus Oy, Walttia Oy, Tulvari Oy, Puume Oy, RST-Steel Oy, Maxi­Ma­jakka Oy, Turun Sähkö- ja Raken­nus­tukku Oy, Somotec Oy, Eilola Locis­tics Oy, Rakka-Asunnot Oy, OMP Kone­paja Oy, Sorcolor Oy, Homemap Oy, Omasali Oy, Promart Oy, Luon­nosta Finland Oy, Veih­ti­lahden Puutarha Oy, Muhoksen Varao­sa­keskus Oy, Invera Oy, Aatsin Kone Oy,  Profin Oy, Easoft Oy, Katve­turva Oy, LVI-Pitkälä Oy, Suomen Kone­siirrot Oy,  KNK-Networks Oy

Lupaus sinulle

Yhteistyö kanssamme tuo sinulle välittömiä tuloksia. Vuonna 2017 yli 80% valmennettavista yrityksistä paransi kannattavuuttaan sekä nosti liikevaihtoaan. Jopa yli 50% valmennettavista asiakasyrityksistä ylitti valmennusohjelman avulla asetetut kasvun tavoitteet.

Tarjoukset ja tiedustelut

Myynti:
p. 09 6899 9909

Käyntiosoite:
Vihikari 10
Technopolis
90440 KEMPELE

Tietosuojaseloste