Varmista yrityksesi kannattava kasvu, tutustu kasvuohjelmiimme - Kasvupolut Oy

HALUAAKO YRITYKSENNE KASVAA KANNATTAVASTI?

Kasvupolut on erikois­tunut kasvu­ha­kuisten pk-yritysten myynnin, johta­misen ja kilpai­lu­kyvyn kehittämiseen. 

Tee ratkai­seva päätös jo tänään!

Tunnis­tatko yrityksesi kasvun haasteet?

Menestystä ja kehitystä

Kasvua ja kehi­tystä

Tulevaisuuden Kasvupolut Oy keskittyy kasvua tavoit­te­le­vien yritysten liike­toi­minnan koko­nais­val­tai­seen kehittämiseen ja kannattavan kasvun raken­ta­mi­seen.

Tulevaisuuden Kasvupolut Oy
auttaa havait­se­maan yrityksesi kasvun esteet ja
löytä­mään kasvun mahdol­li­suudet.

Viime vuonna yli 80% valmen­ta­mis­tamme yrityk­sistä nosti
kannat­ta­vuut­taan ja paransi liike­vaih­toaan.

 

Palvelut

Tavoit­teemme on olla halu­tuin pk-yritysten kehi­tyksen ja kasvun kump­pani Suomessa. Katso palve­lumme ja liity menes­ty­jiin!

 

Kasvupaja

Kasvupaja

Kasvupaja on tarkoitettu yrityk­sille, jotka haluavat selvittää yrityksen mahdol­liset ongel­ma­kohdat, tarvit­tavat kehi­tys­koh­teet ja kasvu­mah­dol­li­suudet.

lue lisää

Kehitysohjelmat

Kehi­tys­oh­jelmat

Yritys­koh­taisten kasvuoh­jel­mien ja konsul­toinnin avulla pois­te­taan kasvun esteitä ja hanki­taan yritykseesi osaajat, joita liike­toi­min­tasi kehit­ty­minen vaatii.

lue lisää

Myyntikoulutukset

Semi­naarit

Jo yli 8000 asia­kasta on osal­lis­tunut semi­naa­rei­himme, ja yli yhdeksän kymme­nestä osal­lis­tu­jasta on antanut semi­naa­rista täyden arvo­sanan.

lue lisää

Rekrytointipalvelut

Rekry­toin­ti­pal­velut

Kasvupolkujen rekry­toin­ti­pal­velu auttaa  löytä­mään yritykseesi ammat­ti­tai­toisia, osaavia ja sitou­tu­neita työn­te­ki­jöitä.

lue lisää

Lataa pikaop­paat

Kärsitkö kroo­ni­sesta myyjä­pu­lasta?
Tunnis­tatko yrityksesi kasvun haasteet?
Lataa maksut­tomat pikaop­paat heti.

Ajan­koh­taista

Uutiset

KOTOPRO OY hakee liike­toi­min­ta­joh­tajaa

KOTOPRO OY HAKEE NYT LIIKETOIMINTAJOHTAJAA KOTOPRO OY —  tarjoaa työn doku­men­toin­ti­rat­kai­suja yli toimia­la­ra­jojen. Koto­pron työn doku­men­toin­ti­pal­velut tuovat läpi­nä­ky­vyyttä, yhtei­söl­li­syyttä ja ajan­säästöä yli toimia­la­ra­jojen. Käyt­täjät voivat vapaasti luoda ja…

lue lisää

Ajan­koh­taista

Tulevia koulu­tuksia

JOHTORYHMÄTYÖSKENTELYN SEMINAARI PERJANTAINA 13.3.2020 KLO 8.00–12.00 OULUORIGINAL SOKOS HOTEL ARINA, VANHAN PALOASEMAN ULLAKKO (Kaup­pu­rien­katu 24) Johto­ryh­mä­työs­ken­telyn käyn­nis­tä­minen, orga­ni­sointi sekä tehos­ta­minen ovat keskeisiä toimen­pi­teitä kannattavan kasvun…

lue lisää

JOHTORYHMÄTYÖSKENTTELYN SEMINAARI PERJANTAINA 27.3.2020 KLO 8.00–12.00 SOKOS HOTEL FLMINGO, VANTAA (Tasetie 8) Johto­ryh­mä­työs­ken­telyn käyn­nis­tä­minen, orga­ni­sointi sekä tehos­ta­minen ovat keskeisiä toimen­pi­teitä kannattavan kasvun varmis­ta­mi­seksi. Tule hake­maan opit…

lue lisää

MYYNTISEMINAARI PERJANTAINA 28.8.2020 8.30 — 15.30 VANTAASOKOS HOTEL FLAMINGO (Tasetie 8) Ota myyn­ti­työhön uudet mene­telmät ja väli­neet hyöty­käyt­töön. Tee henki­lös­tös­täsi huip­pu­myyjiä tai jalosta omaa myyn­tie­siin­ty­mis­täsi. Koulu­tus­päi­västä saat konkreet­tista hyötyä…

lue lisää

JOHTORYHMÄTYÖSKENTELYN SEMINAARI PERJANTAINA 13.3.2020 KLO 8.00–12.00 OULUORIGINAL SOKOS HOTEL ARINA, VANHAN PALOASEMAN ULLAKKO (Kaup­pu­rien­katu 24) Johto­ryh­mä­työs­ken­telyn käyn­nis­tä­minen, orga­ni­sointi sekä tehos­ta­minen ovat keskeisiä toimen­pi­teitä kannattavan kasvun…

lue lisää

Kasvupolut blogi

BLOGI Pekka Karjula: Ei unoh­deta asia­kasta

BLOGI: Ei unoh­deta asia­kasta Toivo­taan, että tämä esimerkki ei ole sinun yrityk­ses­täsi: Yrityksen mark­ki­noin­tio­sasto tekee hiki­päässä hommia, tuottaa esit­teitä, uudistaa netti­si­vuja ja hankkii kasa­päin liidejä myyjille. Kentällä myyjät ihmet­te­levät, kenelle nämä…

Kasvu­val­men­taja Antti Pöyskö: “On hienoa kokea asiak­kaiden onnis­tu­minen”

Kasvu­val­men­tajan työ osal­tani alkoi puoli­toista vuotta sitten, jolloin tarmolla ja innolla aloitin yhteis­työn asia­kas­yri­tys­temme kanssa, pääl­lim­mäisen ajatuk­sena Kasvupolkujen tärkein arvo: ”Asiak­kaan onnis­tu­minen”. Kun ensim­mäinen vuosi on nyt reilusti takana, on…

VIERASBLOGI, Yrit­täjä Jarkko Pippola, Data Group SataIT: “Keske­ne­räi­syys on nautinto”

Data Group Oy:n halli­tuksen puheen­joh­taja, yrit­täjä Jarkko Pippola: PK-yrityksen kasvu ja kehitys kulmi­noituu yleensä selkeästi yhteen haas­tee­seen, johta­mi­seen. Kehit­ty­misen esteitä haetaan usein ulkoi­sista teki­jöistä, toisi­naan omasta orga­ni­saa­tiosta, mutta harvoin…

Miika Soronen, Sorcolor Oy: “Kasvu­val­men­tajan ulko­puo­linen näkemys ratkai­sevan tärkeä yrityksen kasvulle”

Tämä on asiak­kaan kertomus asia­kas­suh­teesta. Todet­ta­koon heti alkuun, että tästä on maksettu minulle, jutun kirjoit­ta­jalle —  palk­kiona on mansik­ka­laa­tikko kotiin­kul­je­tuk­sella. Ensim­mäinen koske­tuk­semme Tulevaisuuden Kasvupolut Oy:n kanssa oli myyn­nin­val­men­taja…

Kasvupolut Facebookissa

Comments Box SVG iconsUsed for the like, share, comment, and reaction icons

2 viik­koja sitten

Kasvupolut

SVAPA OY HAKEE KAHTA (2) RAKENNESUUNNITTELIJAA

SVAPA OY — suun­nit­telu ja valvon­ta­pal­velu, on raahe­lainen vuonna 1989 perus­tettu raken­nusalan konsul­tointi ja suun­nit­te­lu­toi­misto. Toimia­laamme ovat arkki­tehti- ja raken­ne­suun­nit­telu, raken­nut­ta­ja­pal­velut, työmaa­val­vonta, kuntoar­viot sekä muut raken­ta­mi­seen liit­tyvät palvelut. Toimimme sekä yksi­tyi­sellä että julki­sella sekto­rilla, uudis- ja korjaus­ra­ken­ta­misen hank­keissa.
Vahvuuk­siamme ovat laaja asian­tun­temus ja kokemus raken­ta­mi­sesta, osaava henki­löstö, pohjoisen ja paikal­listen olosuh­teiden tuntemus sekä moni­puo­liset refe­renssit.

TYÖTEHTÄVÄ
Vastuusi on rakenne- ja korjaus­suun­ni­tel­mien laati­minen, mutta hakijan koke­muk­sesta riip­puen tehtä­viin voi kuulua myös valvontaa sekä eri työmaa­pro­jek­tien johta­mista.

TYÖTEHTÄVÄN VAATIMUKSET
Sinulla on tehtä­vään sovel­tuva raken­nusin­si­nöörin koulutus sekä riit­tävä (4+2 v) suun­nit­te­lu­ko­kemus vaati­vien kohteiden suun­nit­telua varten. Hallitset nyky­ai­kaiset suun­nit­te­luoh­jelmat ja haluat tehdä työsi omatoi­mi­sesti, huolel­li­sesti ja vastuul­li­sesti.

TARJOAMME SINULLE
Vaki­tuisen, mielen­kiin­toisen ja vaih­te­levan työn nuorek­kaassa joukos­samme, ajan­mu­kaiset väli­neet ja ohjel­mistot sekä kilpai­lu­ky­kyisen palkan. Avus­tamme myös asunnon saami­sessa, mikäli muutat Raaheen. Oulusta pääsee kulke­maan töihin edul­li­sesti myös kimp­pa­kyy­deillä.

MEILLÄ VIIHDYT JA MENESTYT
Jos olet posi­tii­vinen, vastuun­tun­toinen, omatoi­minen ja jouk­kue­pe­laaja

YHTEENVETO
Työteh­tävä: Raken­ne­suun­nit­te­lija
Toimi­paikka: Raahe
Palk­kaus: Kiinteä kuukausi­palkka
Työsuhde: Vaki­tuinen ja koko­päi­vätyö

LISÄTIETOA SINULLE ANTAA
Tutustu Svapa Oy:n toimin­taan verk­ko­si­vuil­lamme www.svapa.fi ja kysy lisä­tie­toja myös puhe­li­mitse tai sähkö­pos­tilla:
toimi­tus­joh­taja Paavo Koskela p. 050 529 0012, paavo.​koskela@​svapa.​fi

HAKEMINEN
Lähetä vapaa­muo­toinen hake­muk­sesi ja CV sähkö­pos­tilla 8.3.2020 mennessä: paavo.​koskela@​svapa.​fi. Kirjoita vies­ti­kent­tään aiheeksi: ”HAKEMUS RAKENNESUUNNITTELIJAKSI
Näytä lisääNäytä vähemmän

SVAPA OY HAKEE KAHTA (2) RAKENNESUUNNITTELIJAA

SVAPA OY - suunnittelu ja valvontapalvelu, on raahelainen vuonna 1989 perustettu rakennusalan konsultointi ja suunnittelutoimisto. Toimialaamme ovat arkkitehti- ja rakennesuunnittelu, rakennuttajapalvelut, työmaavalvonta, kuntoarviot sekä muut rakentamiseen liittyvät palvelut. Toimimme sekä yksityisellä että julkisella sektorilla, uudis- ja korjausrakentamisen hankkeissa.
Vahvuuksiamme ovat laaja asiantuntemus ja kokemus rakentamisesta, osaava henkilöstö, pohjoisen ja paikallisten olosuhteiden tuntemus sekä monipuoliset referenssit.

TYÖTEHTÄVÄ
Vastuusi on rakenne- ja korjaussuunnitelmien laatiminen, mutta hakijan kokemuksesta riippuen tehtäviin voi kuulua myös valvontaa sekä eri työmaaprojektien johtamista.

TYÖTEHTÄVÄN VAATIMUKSET
Sinulla on tehtävään soveltuva rakennusinsinöörin koulutus sekä riittävä (4+2 v) suunnittelukokemus vaativien kohteiden suunnittelua varten. Hallitset nykyaikaiset suunnitteluohjelmat ja haluat tehdä työsi omatoimisesti, huolellisesti ja vastuullisesti.

TARJOAMME SINULLE
Vakituisen, mielenkiintoisen ja vaihtelevan työn nuorekkaassa joukossamme, ajanmukaiset välineet ja ohjelmistot sekä kilpailukykyisen palkan. Avustamme myös asunnon saamisessa, mikäli muutat Raaheen. Oulusta pääsee kulkemaan töihin edullisesti myös kimppakyydeillä.

MEILLÄ VIIHDYT JA MENESTYT
Jos olet positiivinen, vastuuntuntoinen, omatoiminen ja joukkuepelaaja

YHTEENVETO
Työtehtävä: Rakennesuunnittelija
Toimipaikka: Raahe
Palkkaus: Kiinteä kuukausipalkka
Työsuhde: Vakituinen ja kokopäivätyö

LISÄTIETOA SINULLE ANTAA
Tutustu Svapa Oy:n toimintaan verkkosivuillamme www.svapa.fi ja kysy lisätietoja myös puhelimitse tai sähköpostilla:
toimitusjohtaja Paavo Koskela p. 050 529 0012, paavo.koskela@svapa.fi

HAKEMINEN
Lähetä vapaamuotoinen hakemuksesi ja CV sähköpostilla 8.3.2020 mennessä: paavo.koskela@svapa.fi. Kirjoita viestikenttään aiheeksi: ”HAKEMUS RAKENNESUUNNITTELIJAKSI”

2 viik­koja sitten

Kasvupolut

SOKKELISEPÄT OY ETSII NYT PERUSTUSASENTAJAA
BETONIPERUSTUKSIEN VALUTÖIHIN

Sokke­li­sepät Oy on vuonna 1987 perus­tettu beto­ni­pe­rus­tuk­sien valu­töihin erikois­tunut yritys. Pitkän uramme aikana työme­ne­tel­mämme ja työmme laatu ovat hiou­tu­neet huip­puunsa. Työmme laatuun ja ammat­ti­tai­toomme ovat luot­ta­neet vuosien varrella jo tuhannet asiak­kaat. Asiak­kai­tamme ovat arvos­tetut raken­nusalan yritykset sekä yksi­tyis­ra­ken­tajat.

Etsimme nyt Oulun talous­a­lu­eelle
BETONIPERUSTUKSIEN VALUTÖIDEN ASENTAJAA

VASTUUSI on laaduk­kaiden paikal­la­va­let­ta­vien beto­ni­pe­rus­tuk­sien asen­ta­minen Oulun talous­a­lu­eella.

MEILLÄ VIIHDYT JA MENESTYT, kun olet posi­tii­vinen ja omatoi­minen tiimi­pe­laaja. Sinulla on aikai­sempaa työko­ke­musta paikal­la­va­let­ta­vien beto­ni­pe­rus­tuk­sien asen­ta­mi­sesta. Toivomme, että arvostat työsi teke­mi­sessä laatua, tehok­kuutta ja omatoi­mi­suutta.

TARJOAMME SINULLE koko­päi­vä­työn kasva­vassa ja vaka­va­rai­sessa beto­ni­pe­rus­tusten urakoin­tiyh­tiössä. Tarjoamme sinulle amma­til­li­sesti korkean työym­pä­ristön sekä erit­täin kannus­tavan urak­ka­palkan. Ulko­paik­ka­kun­nalta muut­ta­valle henki­lölle tarjoamme tarvit­taessa muutto- ja kulje­tus­apua.

YHTEENVETO
Työteh­tävä: Paikal­la­va­let­ta­vien beto­ni­pe­rus­tuk­sien asen­ta­minen
Toimialue: Oulun talous­alue
Palk­ka­malli: Urak­ka­palkka
Vaati­mukset: Vähin­tään 2 vuoden työko­kemus

HAKEMINEN
Lähetä sähkö­pos­tilla vapaa­muo­toinen hakemus, su 8.3.2020 mennessä osoit­tee­seen: jarkko@​sokkelisepat.​fi
Kerro meille lyhyesti itses­täsi ja työko­ke­muk­ses­tasi.
Kirjoita sähkö­postin aihe­kent­tään: asentaja/oma nimesi

LISÄTIETOJA työteh­tä­västä ja yrityk­sestä:
Kysy rohkeasti lisä­tie­toja yrityk­semme toimi­tus­joh­ta­jalta Jarkko Lindroo­silta;
Puhelin: 0400 842802
jarkko@​sokkelisepat.​fi
verk­ko­sivut: www.sokkelisepat.fi
Näytä lisääNäytä vähemmän

SOKKELISEPÄT OY ETSII NYT PERUSTUSASENTAJAA 
BETONIPERUSTUKSIEN VALUTÖIHIN

Sokkelisepät Oy on vuonna 1987 perustettu betoniperustuksien valutöihin erikoistunut yritys. Pitkän uramme aikana työmenetelmämme ja työmme laatu ovat hioutuneet huippuunsa. Työmme laatuun ja ammattitaitoomme ovat luottaneet vuosien varrella jo tuhannet asiakkaat. Asiakkaitamme ovat arvostetut rakennusalan yritykset sekä yksityisrakentajat. 

Etsimme nyt Oulun talousalueelle 
BETONIPERUSTUKSIEN VALUTÖIDEN ASENTAJAA

VASTUUSI on laadukkaiden paikallavalettavien betoniperustuksien asentaminen Oulun talousalueella.

MEILLÄ VIIHDYT JA MENESTYT, kun olet positiivinen ja omatoiminen tiimipelaaja. Sinulla on aikaisempaa työkokemusta paikallavalettavien betoniperustuksien asentamisesta. Toivomme, että arvostat työsi tekemisessä laatua, tehokkuutta ja omatoimisuutta.

TARJOAMME SINULLE kokopäivätyön kasvavassa ja vakavaraisessa betoniperustusten urakointiyhtiössä. Tarjoamme sinulle ammatillisesti korkean työympäristön sekä erittäin kannustavan urakkapalkan. Ulkopaikkakunnalta muuttavalle henkilölle tarjoamme tarvittaessa muutto- ja kuljetusapua.

YHTEENVETO
Työtehtävä: Paikallavalettavien betoniperustuksien asentaminen
Toimialue: Oulun talousalue
Palkkamalli: Urakkapalkka
Vaatimukset: Vähintään 2 vuoden työkokemus

HAKEMINEN
Lähetä sähköpostilla vapaamuotoinen hakemus, su 8.3.2020 mennessä osoitteeseen: jarkko@sokkelisepat.fi
Kerro meille lyhyesti itsestäsi ja työkokemuksestasi.
Kirjoita sähköpostin aihekenttään: asentaja/oma nimesi

LISÄTIETOJA työtehtävästä ja yrityksestä:
Kysy rohkeasti lisätietoja yrityksemme toimitusjohtajalta Jarkko Lindroosilta;
Puhelin: 0400 842802
jarkko@sokkelisepat.fi
verkkosivut: www.sokkelisepat.fi
Lataa lisää

Koke­muksia

Keitä asiak­kaamme ovat ja miksi sinun tulisi liittyä heihin! Katso uusin video Kasvupolut-asiak­kaiden tunnus­tuksia!

Osal­listu KASVUPAJA 2020 — arvon­taan!

Voita yrityk­sel­lesi noin 7000€ arvoinen

KASVUPAJA-kehittämiskartoitus yrityksesi tarpeiden mukaan!

Tulevaisuuden Kasvupolut Oy järjes­tä­mään KASVUPAJA 2020 – arvon­taan voivat osal­listua kaik­kien yritysten omis­tajat, vastuu­hen­kilöt ja henki­lö­kunta. Vastaa­malla muuta­miin yritys­täsi koske­viin kysy­myk­siin, olet mukana 14.12.2020 suori­tet­ta­vassa arvon­nassa, jonka pääpal­kin­tona on kaksi päivää kestävä ja noin 7000 €:n arvoinen Kasvupaja –kartoitus yrityksesi tarpeiden mukai­sesti räätä­löi­tynä.

Lue lisää ja osal­listu kilpai­luun»

Lupaus sinulle

Yhteistyö kanssamme tuo sinulle välittömiä tuloksia. Vuonna 2017 yli 80% valmennettavista yrityksistä paransi kannattavuuttaan sekä nosti liikevaihtoaan. Jopa yli 50% valmennettavista asiakasyrityksistä ylitti valmennusohjelman avulla asetetut kasvun tavoitteet.

Tarjoukset ja tiedustelut

Myynti:
p. 09 6899 9909

Käyntiosoite:
Vihikari 10
Technopolis
90440 KEMPELE

Tietosuojaseloste