Kasvun portaille viikossa!

Meiltä avaimet kasvun polulle.
Tutustu kasvuohjelmiimme

Ota startti kasvuun ja kehi­tyk­seen!

Meiltä avaimet kasvun polulle.

Tunnis­tatko yrityksesi kasvun haasteet?

Menestystä ja kehitystä

Kasvua ja kehi­tystä

Kasvupolut keskittyy kasvua tavoit­te­le­vien yritysten liike­toi­minnan koko­nais­val­tai­seen kehittämiseen ja kannattavan kasvun raken­ta­mi­seen. Tarjoamme yritys­koh­taisia valmen­nus­oh­jelmia, myynnin akti­voin­ti­päiviä ja -tapah­tumia, julkisia ja yritys­koh­taisia teema­kou­lu­tuksia ja semi­naa­reja.

Tulevaisuuden Kasvupolut Oy
auttaa havait­se­maan yrityksesi kasvun esteet ja
löytä­mään kasvun mahdol­li­suudet.

Viime vuonna yli 80% valmen­ta­mis­tamme yrityk­sistä nosti
kannat­ta­vuut­taan ja paransi liike­vaih­toaan.

 

Palvelut

Tavoit­teemme on olla halu­tuin pk-yritysten kehi­tyksen ja kasvun kump­pani Suomessa. Katso palve­lumme ja liity menes­ty­jiin!

 

Kasvupaja

Kasvupaja

Kasvupaja on tarkoitettu yrityk­sille, jotka haluavat selvittää yrityksen mahdol­liset ongel­ma­kohdat, tarvit­tavat kehi­tys­koh­teet ja kasvu­mah­dol­li­suudet.

lue lisää

Kehitysohjelmat

Kehi­tys­oh­jelmat

Yritys­koh­taisten kasvuoh­jel­mien ja konsul­toinnin avulla pois­te­taan kasvun esteitä ja hanki­taan yritykseesi osaajat, joita liike­toi­min­tasi kehit­ty­minen vaatii.

lue lisää

Myyntikoulutukset

Semi­naarit

Jo yli 8000 asia­kasta on osal­lis­tunut semi­naa­rei­himme, ja yli yhdeksän kymme­nestä osal­lis­tu­jasta on antanut semi­naa­rista täyden arvo­sanan.

lue lisää

Rekrytointipalvelut

Rekry­toin­ti­pal­velut

Kasvupolkujen rekry­toin­ti­pal­velu auttaa  löytä­mään yritykseesi ammat­ti­tai­toisia, osaavia ja sitou­tu­neita työn­te­ki­jöitä.

lue lisää

Lataa pikaop­paat

Kärsitkö kroo­ni­sesta myyjä­pu­lasta?
Tunnis­tatko yrityksesi kasvun haasteet?
Lataa maksut­tomat pikaop­paat heti.

Ajan­koh­taista

Uutiset

Teräs­mie­heksi Kymppi-Katolle — hae 18.1.2019 mennessä

TERÄSMIEHEKSIKYMPPI-KATOILLE! Kymppi-Katto rekrytoi pääkau­pun­ki­seu­dulle uutta myyn­ti­voimaa Kymppi-Ikku­noiden, Kymppi-Ovien sekä Kymppi-Kattojen kysynnän vahvasti kasvaessa. “Teräs­mies-myyn­ti­kou­lu­tuk­seen” vali­taan asen­teil­taan oikean­laisia nälkäisiä myyjiä, kasvavan…

lue lisää

Ajan­koh­taista

Tulevia koulu­tuksia

MYYNTIJOHTAMISEN SEMINAARI VANTAALLA 7.6.2019

 PE 7.6.2019 KLO 8.30–16.00. SOKOS HOTEL FLAMINGO, VANTAA (TASETIE 8) Ota tulok­sek­kaat johta­misen mene­telmät hyöty­käyt­töön. Tee henki­lös­tös­täsi huip­pu­myyjiä ja tiimis­täsi tuot­tava. Semi­naa­ri­päi­västä saat konkreet­tista hyötyä myynnin johta­mis­työhön. Valmennus antaa…

lue lisää

Kasvupolut blogi

VIERASBLOGI, Yrit­täjä Jarkko Pippola, Data Group SataIT: “Keske­ne­räi­syys on nautinto”

Data Group Oy:n halli­tuksen puheen­joh­taja, yrit­täjä Jarkko Pippola: PK-yrityksen kasvu ja kehitys kulmi­noituu yleensä selkeästi yhteen haas­tee­seen, johta­mi­seen. Kehit­ty­misen esteitä haetaan usein ulkoi­sista teki­jöistä, toisi­naan omasta orga­ni­saa­tiosta, mutta harvoin…

Miika Soronen, Sorcolor Oy: “Kasvu­val­men­tajan ulko­puo­linen näkemys ratkai­sevan tärkeä yrityksen kasvulle”

Tämä on asiak­kaan kertomus asia­kas­suh­teesta. Todet­ta­koon heti alkuun, että tästä on maksettu minulle, jutun kirjoit­ta­jalle —  palk­kiona on mansik­ka­laa­tikko kotiin­kul­je­tuk­sella. Ensim­mäinen koske­tuk­semme Tulevaisuuden Kasvupolut Oy:n kanssa oli myyn­nin­val­men­taja…

Kannattavan kasvun johta­minen on haas­tava laji

Olemme Tulevaisuuden Kasvu­po­luilla syväl­li­sesti pereh­ty­neet pienten yritysten kehi­tyk­seen ja kannat­ta­vaan kasvuun. Aiheesta olemme teet­tä­neet tutki­muksia ja kerän­neet asiasta muutakin aineistoa. Itsekin haas­toin muutamia kannat­ta­vasti kasva­neiden pk-yritysten…

”Yrit­täjä, joka ei tunne mennei­syyt­tään, ei hallitse nykyi­syyt­tään, eikä ole valmis raken­ta­maan tule­vai­suutta varten”

”Yrit­täjä, joka ei tunne mennei­syyt­tään, ei hallitse nykyi­syyt­tään, eikä ole valmis raken­ta­maan tule­vai­suutta varten” Tunnetun jalka­vä­ki­ken­raali Adolf Ehrn­roothin lausah­dusta vapaasti lainaten voi otsikon ajatuksen todeta toimivan myös yritys­maa­il­massa. Yrit­täjä voi…

Kasvupolut Facebookissa

1 viikko sitten

Kasvupolut

MYYNTIJOHTAMISEN SEMINAARI VANTAALLA PE 7.6.2019 KLO 8.30–16.00. SOKOS HOTEL FLAMINGO, VANTAA (TASETIE 8)
Ota tulok­sek­kaat johta­misen mene­telmät hyöty­käyt­töön. Tee henki­lös­tös­täsi huip­pu­myyjiä ja tiimis­täsi tuot­tava. Semi­naa­ri­päi­västä saat konkreet­tista hyötyä myynnin johta­mis­työhön. Valmennus antaa heti käyt­töön keinoja ja varmuutta asia­kas­ra­ja­pinnan hallin­taan ja kaupan teke­mi­seen sekä myynnin lisää­mi­seen. Nyt on oikea hetki kehittää omaa johta­mis­tasi ja ottaa oma mark­ki­nao­suu­tesi tehok­kaalla myynnin johta­mi­sella!

Ilmoit­taudu heti: www.kasvupolut.fi/2237–2/
Näytä lisääNäytä vähemmän

MYYNTIJOHTAMISEN SEMINAARI VANTAALLA PE 7.6.2019 KLO 8.30–16.00. SOKOS HOTEL FLAMINGO, VANTAA (TASETIE 8)
Ota tuloksekkaat johtamisen menetelmät hyötykäyttöön. Tee henkilöstöstäsi huippumyyjiä ja tiimistäsi tuottava. Seminaaripäivästä saat konkreettista hyötyä myynnin johtamistyöhön. Valmennus antaa heti käyttöön keinoja ja varmuutta asiakasrajapinnan hallintaan ja kaupan tekemiseen sekä myynnin lisäämiseen. Nyt on oikea hetki kehittää omaa johtamistasi ja ottaa oma markkinaosuutesi tehokkaalla myynnin johtamisella!

Ilmoittaudu heti: http://www.kasvupolut.fi/2237-2/

3 viik­koja sitten

Kasvupolut

YRITTÄJÄAAMIAINEN KUOPIOSSA

Aihe: KANNUSTIMET KASVUN MOOTTORINA
Aika: Ke 10.4.2019
Paikka: Tech­no­polis, Micro­katu 1, Kuopio, kokous­tila Sky (M-sisään­käynti)

Yrityksen kasvu ja kehitys ovat toivot­tavia, mutta mikä on se drai­veri, joka meitä ohjaa? Tule mukaan aamiai­selle kuule­maan ja keskus­te­le­maan yrit­täjän moti­voi­tu­mi­sesta ja erilai­sista palkit­se­mis­mal­leista. Tilai­suu­dessa on aamu­kahvin lisäksi kaksi mielen­kiin­toista asian­tun­tija-alus­tusta näistä aiheista.

✅ 8.00 Aamiainen, Kannattavan kasvun johta­minen, johto­ryh­mä­työs­ken­tely
Alue­pääl­likkö Timo Kuiva­lainen, Tulevaisuuden Kasvupolut Oy
✅ 8.30 Mikä motivoi erilaisia kasvu­yrit­täjiä?
Valmen­taja Aki Miet­tinen, Vipu­vai­kutus Consul­ting Ky
✅ 9.00 Henki­löstön tehokas ja kannus­tava palkitseminen/sitouttaminen
Alue­joh­taja Taisto Kivilä, Elite Alfred Berg
✅ 9.30 Loppu­kes­kus­telu

Tilai­suuden järjestää:
Tulevaisuuden Kasvupolut Oy
Ilmoit­tau­tu­minen 8.4.2019 mennessä: timo.​kuivalainen@​kasvupolut.​fi tai 040 097 5702
www.kasvupolut.fi
Näytä lisääNäytä vähemmän

YRITTÄJÄAAMIAINEN KUOPIOSSA

Aihe: KANNUSTIMET KASVUN MOOTTORINA
Aika: Ke 10.4.2019
Paikka:  Technopolis, Microkatu 1, Kuopio, kokoustila Sky (M-sisäänkäynti)

Yrityksen kasvu ja kehitys ovat toivottavia, mutta mikä on se draiveri, joka meitä ohjaa? Tule mukaan aamiaiselle kuulemaan ja keskustelemaan yrittäjän motivoitumisesta ja erilaisista palkitsemismalleista. Tilaisuudessa on aamukahvin lisäksi kaksi mielenkiintoista asiantuntija-alustusta näistä aiheista.

✅ 8.00 Aamiainen, Kannattavan kasvun johtaminen, johtoryhmätyöskentely
Aluepäällikkö Timo Kuivalainen, Tulevaisuuden Kasvupolut Oy
✅ 8.30 Mikä motivoi erilaisia kasvuyrittäjiä?
Valmentaja Aki Miettinen, Vipuvaikutus Consulting Ky
✅ 9.00 Henkilöstön tehokas ja kannustava palkitseminen/sitouttaminen
Aluejohtaja Taisto Kivilä, Elite Alfred Berg
✅ 9.30 Loppukeskustelu

Tilaisuuden järjestää:
Tulevaisuuden Kasvupolut Oy
Ilmoittautuminen 8.4.2019 mennessä: timo.kuivalainen@kasvupolut.fi tai 040 097 5702
www.kasvupolut.fi
Lataa lisää

Koke­muksia

Keitä asiak­kaamme ovat ja miksi sinun tulisi liittyä heihin! Katso uusin video Kasvupolut-asiak­kaiden tunnus­tuksia!

Osal­listu KASVU 2019 — arvon­taan!

Voita yrityk­sel­lesi noin 7000€ arvoinen

KASVUPAJA-kehittämiskartoitus!

Tulevaisuuden Kasvupolut Oy järjes­tä­mään KASVU 2019 – arvon­taan voivat osal­listua kaik­kien yritysten omis­tajat, vastuu­hen­kilöt ja henki­lö­kunta. Vastaa­malla muuta­miin yritys­täsi koske­viin kysy­myk­siin, olet mukana 14.12.2019 suori­tet­ta­vassa arvon­nassa, jonka pääpal­kin­tona on kaksi päivää kestävä ja noin 7000 €:n arvoinen Kasvupaja –kartoitus!

Lue lisää ja osal­listu kilpai­luun»