BLOGI Henna Laho: Erilaisuutta ymmärtävä ihmisten johtaminen nousee yhä tärkeämmäksi taidoksi  - Kasvupolut

Erilai­suutta ymmär­tävä ihmisten johta­minen nousee yhä tärkeäm­mäksi taidoksi

Koro­na­virus on kouriin­tun­tu­vasti osoit­tanut, miten globaa­lissa toimin­taym­pä­ris­tössä suoma­lai­setkin yritykset elävät.  Krii­siaika on osoit­tanut myös sen, miten yksi­löl­li­sesti jokainen reagoi yllät­tä­viin tilan­tei­siin. Erilai­suutta ymmär­tävä ihmisten johta­minen nousee yhä tärkeäm­mäksi taidoksi. Tekno­lo­giset läpi­murrot ovat muokan­neet työtä ja johta­mista voimak­kaasti viime vuosina ja vuosi­kym­me­ninä. Kogni­tii­visia taitoja vaativan työn määrä on lisään­tynyt ja siksi ihmisten luova ongel­man­rat­kai­su­kyky, taito ajatella kirk­kaasti sekä vuoro­vai­ku­tus­taidot ovat nous­seet yhä kriit­ti­sem­pään rooliin yritysten kasvu­pyr­ki­myk­sissä. Moni menes­tynyt johtaja sanookin ihmisten johta­misen, kyvyn moti­voida ja innostaa erilaisia työn­te­ki­jöitä, olevan johtajan tärkein taito. Hyvällä johta­mi­sella yrityksen toimin­ta­tavat, vuoro­vai­kutus ja päätök­sen­te­ko­pro­sessit saadaan tasolle, jolla saavu­te­taan aitoa kilpai­luetua.

Taitava ihmisten johta­minen mahdol­listuu johtajan itse­tun­te­muksen myötä. Itse­tun­temus avaa johta­jalle aidon valmiuden rakentaa ympä­ril­leen itseään täyden­tävä tiimi, jossa jokaisen jäsenen näke­mykset ja vahvuudet auttavat parem­piin tulok­siin. Tällai­sessa tiimissä kuun­nel­laan jokaista, aute­taan ja spar­ra­taan. Tiimeissä, joissa on korkea itse­tun­temus, käydään avointa ja hedel­mäl­listä vuoro­pu­helua, ratkais­taan konflik­teja tehok­kaammin ja tehdään parempia päätöksiä kuin tiimeissä, joissa on matala itse­tun­temus.

Johto­ryh­mässä tulee olla selkeä käsitys visiosta ja väli­ta­voit­teista sekä stra­te­giasta, jotta erilai­sista jäse­nistä koos­tuva ryhmä voi toimia. Onko stra­tegia sellainen, johon jokainen on aidosti sitou­tunut? Tunnis­tanko johta­jana, millaiset asiat johdet­ta­viani motivoi? Yhtä voi moti­voida selkeät raken­teet, toista mahdol­li­suus vaikuttaa, kolmatta isot haasteet. Yhtä moti­voiva toimin­ta­malli voi olla kuor­mit­tava toiselle. Yksilöt moti­voi­tuvat työn teke­mi­seen merki­tyk­sel­li­syyden koke­misen kautta. Miten johdet­ta­vani saavat aikaan enemmän? Mistä he innos­tuvat ja mikä saa heidät sitou­tu­maan? Miten saan yrityk­seni vuoro­vai­ku­tuksen, toimin­ta­tavat ja prosessit palve­le­maan jokaista yksilöä ja yrityksen tulosta parhaiten? Näihin kysy­myk­siin on olen­naista löytää vastaus kukois­tavan johto­ryh­mä­työs­ken­telyn aikaan­saa­mi­seksi.

Erilai­suus on voima­vara ja valtti vasta sitten, kun sitä ymmär­re­tään aidosti ja se osataan hyödyntää yksilön sekä yrityksen kasvu­pro­ses­seissa. Nyt on hyvä hetki pohtia, onko yrityk­senne johto­ryh­mässä riit­tä­västi kasvu­po­ten­ti­aalia, kuten rohkeutta, luovuutta, analyyt­tistä ajat­telua ja toimeen­pa­no­kykyä. Kasvupolkujen työkalu, BIZMIND-työper­soo­nal­li­suusar­viointi, analysoi BigFive-teorian pohjalta yksi­löiden sekä johto­ryh­mien vahvuudet, joiden varaan menes­tys­väylät tulisi rakentaa. Lisäksi se osoittaa johto­ryhmän mahdol­liset ylipai­no­tukset ja sokeat pisteet, joiden tiedos­ta­minen mahdol­listaa kukois­tavan johto­ryh­mä­työs­ken­telyn raken­ta­misen. Johto­ryhmän suori­tus­kyky on ratkai­seva tekijä yrityksen kasvun polulla.

Henna Laho
FM, Henki­löstö- ja vies­tin­tä­vas­taava
Tulevaisuuden Kasvupolut Oy
+35845 6640988

Lupaus sinulle

Yhteistyö kanssamme tuo sinulle välittömiä tuloksia. Vuonna 2017 yli 80% valmennettavista yrityksistä paransi kannattavuuttaan sekä nosti liikevaihtoaan. Jopa yli 50% valmennettavista asiakasyrityksistä ylitti valmennusohjelman avulla asetetut kasvun tavoitteet.

Tarjoukset ja tiedustelut

Myynti:
p. 09 6899 9909

Käyntiosoite:
Vihikari 10
Technopolis
90440 KEMPELE

Tietosuojaseloste