Varmista yrityksesi kannattava kasvu, tutustu kasvuohjelmiimme - Kasvupolut Oy

HALUAAKO YRITYKSENNE KASVAA KANNATTAVASTI?

Kasvupolut on erikois­tunut kasvu­ha­kuisten pk-yritysten myynnin, johta­misen ja kilpai­lu­kyvyn kehittämiseen. 

Tee ratkai­seva päätös jo tänään!

Tunnis­tatko yrityksesi kasvun haasteet?

Menestystä ja kehitystä

Kasvua ja kehi­tystä

Tulevaisuuden Kasvupolut Oy keskittyy kasvua tavoit­te­le­vien yritysten liike­toi­minnan koko­nais­val­tai­seen kehittämiseen ja kannattavan kasvun raken­ta­mi­seen.

Tulevaisuuden Kasvupolut Oy
auttaa havait­se­maan yrityksesi kasvun esteet ja
löytä­mään kasvun mahdol­li­suudet.

Viime vuonna yli 80% valmen­ta­mis­tamme yrityk­sistä nosti
kannat­ta­vuut­taan ja paransi liike­vaih­toaan.

 

Palvelut

Tavoit­teemme on olla halu­tuin pk-yritysten kehi­tyksen ja kasvun kump­pani Suomessa. Katso palve­lumme ja liity menes­ty­jiin!

 

Kasvupaja

Kasvupaja

Kasvupaja on tarkoitettu yrityk­sille, jotka haluavat selvittää yrityksen mahdol­liset ongel­ma­kohdat, tarvit­tavat kehi­tys­koh­teet ja kasvu­mah­dol­li­suudet.

lue lisää

Kehitysohjelmat

Kehi­tys­oh­jelmat

Yritys­koh­taisten kasvuoh­jel­mien ja konsul­toinnin avulla pois­te­taan kasvun esteitä ja hanki­taan yritykseesi osaajat, joita liike­toi­min­tasi kehit­ty­minen vaatii.

lue lisää

Myyntikoulutukset

Semi­naarit

Jo yli 8000 asia­kasta on osal­lis­tunut semi­naa­rei­himme, ja yli yhdeksän kymme­nestä osal­lis­tu­jasta on antanut semi­naa­rista täyden arvo­sanan.

lue lisää

Rekrytointipalvelut

Rekry­toin­ti­pal­velut

Kasvupolkujen rekry­toin­ti­pal­velu auttaa  löytä­mään yritykseesi ammat­ti­tai­toisia, osaavia ja sitou­tu­neita työn­te­ki­jöitä.

lue lisää

Lataa pikaop­paat

Kärsitkö kroo­ni­sesta myyjä­pu­lasta?
Tunnis­tatko yrityksesi kasvun haasteet?
Lataa maksut­tomat pikaop­paat heti.

Ajan­koh­taista

Uutiset

Nimi­ty­suu­tisia 12.8.2020

NIMITYSUUTISIA 12.8.2020 Liike­toi­minnan kehit­tä­minen kiin­nostaa nyt pk-yrityksiä Poik­keus­ti­lanne toimin­taym­pä­ris­tössä on lisännyt yritysten tarvetta kehittää liike­toi­mintaa ja löytää ulko­puo­lisen valmen­nuksen avulla uuden­laisia ratkai­suja yrityksen kannattavan kasvun…

lue lisää

Ajan­koh­taista

Tulevia koulu­tuksia

Johto­ryh­mä­työs­ken­telyn semi­naari Oulussa 4.9.2020

PERJANTAINA 4.9.2020 KLO 8.30–12.00 ORIGINAL SOKOS HOTEL ARINA, VANHAN PALOASEMAN ULLAKKO (Kaup­pu­rien­katu 24, Oulu) Johto­ryh­mä­työs­ken­telyn käyn­nis­tä­minen, orga­ni­sointi sekä tehos­ta­minen ovat keskeisiä toimen­pi­teitä kannattavan kasvun varmis­ta­mi­seksi. Tule hake­maan…

lue lisää

Johto­ryh­mä­työs­ken­telyn semi­naari 4.9.2020

JOHTORYHMÄTYÖSKENTELYN SEMINAARI PERJANTAINA 4.9.2020 KLO 8.00–12.00 OULU, ORIGINAL SOKOS HOTEL ARINA, VANHAN PALOASEMAN ULLAKKO (Kaup­pu­rien­katu 24) Johto­ryh­mä­työs­ken­telyn käyn­nis­tä­minen, orga­ni­sointi sekä tehos­ta­minen ovat keskeisiä toimen­pi­teitä kannattavan kasvun…

lue lisää

Johto­ryh­mä­työs­ken­telyn semi­naari 25.9.2020

JOHTORYHMÄTYÖSKENTELYN SEMINAARI PERJANTAINA 25.9.2020 KLO 8.00–12.00 VANTAA, SOKOS HOTEL FLAMINGO (Tasetie 8) Johto­ryh­mä­työs­ken­telyn käyn­nis­tä­minen, orga­ni­sointi sekä tehos­ta­minen ovat keskeisiä toimen­pi­teitä kannattavan kasvun varmis­ta­mi­seksi. Tule hake­maan opit…

lue lisää

Kasvu­­val­­men­­taja-webi­­naari 29.7.2020

KESKIVIIKKONA 29.7.2020 KLO 18–19 KASVUVALMENTAJA-WEBINAARI Kiin­nos­taako sinua uusi työ yritysten kasvu­val­men­ta­jana? Jos haluat tietää tehtä­västä lisää, olet terve­tullut osal­lis­tu­maan rekrywe­bi­naa­riimme keski­viik­kona 29.7.2020 klo 18–19. Webi­naa­rissa kerromme…

lue lisää

Kasvupolut blogi

BLOGI Annukka Lantto: Halli­tus­työn kehit­tä­minen pk-yrityk­­sissä

Halli­tus­työn kehit­tä­minen pk-yrityk­sissä Koti­seu­dul­lani Pohjois-Pohjan­maalla ei juuri ole suury­ri­tysten pääkont­to­reita eikä siten halli­tus­paik­ko­ja­kaan sellai­sissa. Keski­suu­ria­kaan yrityksiä ei ole kovin paljoa. Sen sijaan yrit­tä­jä­ve­toisia, pienempiä ja vähän isompia…

BLOGI Johan Lind­ström: Kasvua vien­nistä – lisää liike­vaihtoa Ruot­sista 

Kasvua vien­nistä – lisää liike­vaihtoa Ruot­sista  Länsi­naa­pu­rissa riittää mark­kinaa, kun Suomessa jo asemansa vakiin­nut­ta­neet yritykset haluavat kasvaa. Ruotsi on suoma­lai­sille tuttu sekä matka­koh­teena että monista tuote­mer­keistä ja Ruotsi on myös usein yritysten…

BLOGI Asko Mylly­mäki: “Empa­tiasta ja inhi­mil­li­syy­destä johta­misen megat­rendi”

Empa­tiasta ja inhi­mil­li­syy­destä johta­misen megat­rendi Yhteis­kunta ei avaudu halli­tuksen päätök­sellä, eikä talous ala ”rullaa­maan” päämi­nis­terin käskystä. Talous­e­lämä, kuten muukin elämä, elää ihmisten toiminnan kautta. Empa­tialla on valtava voima ja sen merki­tystä…

BLOGI Samuli Vanhala: Yrit­täjä ja yrityksen vastuu­hen­kilö – kuoriu­tuiko esimies­tai­tosi esille koronan myötä?

Yrit­täjä ja yrityksen vastuu­hen­kilö – kuoriu­tuiko esimies­tai­tosi esille koronan myötä? Pidimme jo ennen koronaa tärkeänä olla hyvässä vuoro­vai­ku­tus­suh­teessa asiak­kaiden, tava­ran­toi­mit­ta­jien ja yhteis­työ­kump­pa­neiden kanssa. Tästä olemme huoleh­ti­neet myös koro­na­kriisin…

Kasvupolut Facebookissa

Comments Box SVG iconsUsed for the like, share, comment, and reaction icons

6 päivää sitten

Kasvupolut

TARVITSEEKO YRITYKSESI UUSIA TYÖNTEKIJÖITÄ?
TUTUSTU Kasvupolut Oy:n suosit­tuun REKRY-palve­luun!

REKRY-palve­lumme avulla jo kymmenet yritykset ovat löytä­neet osaavat tekijät avoi­miin työpaik­koi­hinsa.
Palvelu räätä­löi­dään yrityksen tarpeiden ja toiveiden mukaan — työpaik­kail­moi­tuksen laati­mi­sesta aina sovel­tu­vuus­tes­tauk­seen saakka.

Nyt on hyvä hetki rekry­toida! Kesä­lo­mien jälkeen monet työn­ha­kijat akti­voi­tuvat ja miet­tivät uusia työku­vioita. Viimei­sim­piin Kasvupolkujen rekry-hank­kei­siin olemme saaneet kymmeniä haki­joita, joista asia­kas­yri­tyksen on ollut helppo valita tehtä­viinsä parhaimmat osaajat!

Tutustu REKRY-palve­luun ja PYYDÄ RÄÄTÄLÖITY TARJOUS.
Ota yhteyttä Jani Kaner­vaan p. 040 643 3522, jani.​kanerva@​kasvupolut.​fi

Katso lisä­tietoa:
www.kasvupolut.fi/palvelumme/rekrytointipalvelut/
Näytä lisääNäytä vähemmän

TARVITSEEKO YRITYKSESI UUSIA TYÖNTEKIJÖITÄ?
TUTUSTU Kasvupolut Oy:n suosittuun REKRY-palveluun!

REKRY-palvelumme avulla jo kymmenet yritykset ovat löytäneet osaavat tekijät avoimiin työpaikkoihinsa. 
Palvelu räätälöidään yrityksen tarpeiden ja toiveiden mukaan - työpaikkailmoituksen laatimisesta aina soveltuvuustestaukseen saakka. 

Nyt on hyvä hetki rekrytoida! Kesälomien jälkeen monet työnhakijat aktivoituvat ja miettivät uusia työkuvioita.  Viimeisimpiin Kasvupolkujen rekry-hankkeisiin olemme saaneet  kymmeniä hakijoita, joista asiakasyrityksen on ollut helppo valita tehtäviinsä parhaimmat osaajat!

Tutustu REKRY-palveluun ja PYYDÄ RÄÄTÄLÖITY TARJOUS.
Ota yhteyttä Jani Kanervaan p. 040 643 3522, jani.kanerva@kasvupolut.fi

Katso lisätietoa:
http://www.kasvupolut.fi/palvelumme/rekrytointipalvelut/
Lataa lisää

Koke­muksia

Keitä asiak­kaamme ovat ja miksi sinun tulisi liittyä heihin! Katso uusin video Kasvupolut-asiak­kaiden tunnus­tuksia!

Osal­listu KASVUPAJA 2020 — arvon­taan!

Voita yrityk­sel­lesi noin 7000€ arvoinen

KASVUPAJA-kehittämiskartoitus yrityksesi tarpeiden mukaan!

Tulevaisuuden Kasvupolut Oy järjes­tä­mään KASVUPAJA 2020 – arvon­taan voivat osal­listua kaik­kien yritysten omis­tajat, vastuu­hen­kilöt ja henki­lö­kunta. Vastaa­malla muuta­miin yritys­täsi koske­viin kysy­myk­siin, olet mukana 14.12.2020 suori­tet­ta­vassa arvon­nassa, jonka pääpal­kin­tona on kaksi päivää kestävä ja noin 7000 €:n arvoinen Kasvupaja –kartoitus yrityksesi tarpeiden mukai­sesti räätä­löi­tynä.

Lue lisää ja osal­listu kilpai­luun»

Lupaus sinulle

Yhteistyö kanssamme tuo sinulle välittömiä tuloksia. Vuonna 2017 yli 80% valmennettavista yrityksistä paransi kannattavuuttaan sekä nosti liikevaihtoaan. Jopa yli 50% valmennettavista asiakasyrityksistä ylitti valmennusohjelman avulla asetetut kasvun tavoitteet.

Tarjoukset ja tiedustelut

Myynti:
p. 09 6899 9909

Käyntiosoite:
Vihikari 10
Technopolis
90440 KEMPELE

Tietosuojaseloste