Tunnis­tatko kasvun esteet ja osaatko murtaa ne?

KASVU KÄYNTIIN VIIKOSSA

Kasvupaja on jokai­selle yrityk­selle tarpeel­linen herätys-, tarkennus- ja piris­tys­ruiske sekä kali­brointi uusia haasteita varten.

Kenelle tarkoitettu?

Kasvupaja on tarkoitettu kaikille kasvua hake­ville pk-yrityk­sille. Kasvu­pajan avulla selvität yrityksesi ongel­ma­kohdat ja kehi­tys­koh­teet. Usein näitä haas­tavia osa-alueita on vaikea löytää itse, siksi Kasvupaja tarjoaa avun ongel­mien havait­se­mi­seen ja kitke­mi­seen.

Mitä sisältää?

Kasvupaja osoittaa yrityksen kehit­tä­mis­tar­peet:
– Teemme henki­lös­tö­tut­ki­muksen ja yrity­sa­na­lyysin
– Saamme mitat­tavat arvot yrityk­senne keskei­sille toimin­noille
– Pidämme vastausten purku­päivän / Workshop-päivän
– Teemme toimen­pi­de­suo­si­tukset ja jatko­toi­men­pide-ehdo­tukset

Millaisia tuloksia voit saavuttaa?

Kasvu­pajan avulla tunnistat yrityksesi kriit­tiset solmu­kohdat ja osaat suun­nata huomiosi oikei­siin asioihin. Kasvu­pajan tulosten perus­teella teemme pitem­piai­kaisen kehi­tys­oh­jelman (esim. KASVU 2.0), jonka avulla pois­te­taan yrityksesi kasvun esteet ja hyödyn­ne­tään kasvun mahdol­li­suudet.

Lupaus sinulle

Yhteistyö kanssamme tuo sinulle välittömiä tuloksia. Vuonna 2017 yli 80% valmennettavista yrityksistä paransi kannattavuuttaan sekä nosti liikevaihtoaan. Jopa yli 50% valmennettavista asiakasyrityksistä ylitti valmennusohjelman avulla asetetut kasvun tavoitteet.

Tarjoukset ja tiedustelut

Myynti:
p. 09 6899 9909

Käyntiosoite:
Vihikari 10
Technopolis
90440 KEMPELE

Tietosuojaseloste